Quyết định 721/QĐ-UBND

Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 721/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 721/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 105/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

- Danh mục 01 (một) thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp mới ban hành, được công bố tại Quyết định số 645/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục 1).

- Danh mục 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục 2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Bưu điện t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-020)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính.

Không quy định

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13.

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ Trường Trung cấp.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLDTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổng số: 01 thủ tục hành chính./.

 

PHỤC LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYN GII QUYT CA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung TTHC

Căn cứ pháp lý
(quy định nội dung sửa đổi, bổ sung)

1

BLĐ-TBVXH-BLI-286268

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.

- Yêu cầu, điều kiện.

- Riêng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung yêu cầu, điều kiện về thời hạn hoạt động.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy đnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

BLĐ-TBVXH-BLI-286269

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.

- Yêu cầu, điều kiện.

- Riêng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung yêu cầu, điều kiện về thời hạn hoạt động.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và bin pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khối danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổng số: 02 thủ tục hành chính./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 721/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu721/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực18/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(23/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 721/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 721/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 721/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu721/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýVương Phương Nam
       Ngày ban hành18/04/2019
       Ngày hiệu lực18/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 tháng trước
       (23/05/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 721/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 721/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Bạc Liêu

           • 18/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực