Quyết định 7211/QĐ-UBND

Quyết định 7211/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 7211/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Đà Nẵng


Y BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7211/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ v kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SLao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc STư pháp thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Bộ LĐTB&XH;
- Cổng TTĐTTP;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Công bố kèm theo Quyết định số 7211/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Phần I

DANH MỤC THTỤC HÀNH CHÍNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TT

Tên thủ tục hành chính

Thực hiện

Trang

Một cửa

MCLT

Khác

1

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BHXH

1.1

Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

x

 

 

 

Phần II

NỘI DUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Thủ tục: Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Sở LĐ-TB&XH;

- Bước 2: Bphận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH;

- Bước 3: Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH nghiên cứu nội dung Thỏa ước lao động tập thể của đơn vị đã hoàn thiện.

+ Trường hợp Thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì Lãnh đạo phòng ký văn bản hướng dẫn và chuyển lại Bộ phận TN&TKQ trả lại doanh nghiệp sửa đổi cho đúng các quy định của pháp luật lao động;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản hướng dẫn của phòng, nếu đơn vị không nộp lại bản TƯLĐTT đã được hướng dẫn, phòng Lao động - Tiền lương - BHXH tham mưu lãnh đạo SLao động - TB&XH có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố Thỏa ước lao động tập thvô hiệu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ;

+ Trường hợp Thỏa ước lao động tập thể hợp lệ, Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH tham mưu lãnh đạo Sở ra Thông báo về việc tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp và chuyển Bộ phận TN&TKQ để trả cho doanh nghiệp.

- Bước 4: Chuyển Bộ phận TN&TKQ để trả cho doanh nghiệp khi đến thời gian hẹn.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ - S LĐ-TB&XH.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đề nghị tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp;

- Biên bản lấy ý kiến tập thể người lao động hoặc trích Nghị quyết của Đại hội công nhân viên chức (về việc thông qua Thỏa ước lao động tập thcủa doanh nghiệp);

- Nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (photo).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp

1.6.quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của S

1.8. Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đối với Công văn đề nghị tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp: Tham khảo theo nội dung của phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Mẫu đính kèm);

- Đối với Biên bản lấy ý kiến tập thể người lao động: Tham khảo theo nội dung tại Điều 74 BLLĐ 2012 (Mẫu đính kèm).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Bộ Luật lao động năm 2012;

- Nghị định s44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động;

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH, hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

 


Công ty (đơn vị)....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:......./

V/v đề nghị tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Đà Nẵng, ngày ...... tháng ........ năm 201....

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Thông tư s29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động-TB&XH, hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Công ty (đơn vị)...

Loại hình doanh nghiệp:

Địa chỉ doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Ngành nghề kinh tế chính của doanh nghiệp:

1. Đại diện người sdụng lao động:

Ông:........................................Chức vụ: Giám đốc

2. Đại diện tập thể người lao động:

Ông:.........................................Chức vụ: Chủ tịch BCH Công đoàn.

Kính đnghị SLao động - Thương binh và Xã hội thành ph Đà Nẵng tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp của công ty, hồ sơ đính kèm gồm có:

- Biên bản lấy ý kiến tập thể của người lao động (về việc thông qua Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp)

- Nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp./.

 

ĐẠI DIỆN BCH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch

CÔNG TY....
Giám đốc

 

Công ty (đơn vị)....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Đà Nẵng, ngày ...... tháng ........ năm 201....

 

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập th

1. Tổng số CNVN và người lao động của công ty:.....................người.

2. Phương thức lấy ý kiến: (lựa chọn 01 trong 02 hình thức nêu dưới đây)

- Lấy ý kiến toàn thể CNVC và người lao động thông qua biểu quyết:

- Lấy ý kiến đại diện BCH công đoàn cơ s(hoặc công đoàn cấp trên cơ sở) thông qua biểu quyết:

3. Sngười được lấy ý kiến:

(Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)

4. Số người tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp:.....người.

Tỷ lệ tán thành: ....%

5. Số người không tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp:.... người.

Tỷ lệ không tán thành:...............%

6. Nhũng điều khoản không tán thành:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(Tại từng điều, khoản không tán thành công ty ghi rõ tlệ % không tán thành)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

ĐẠI DIỆN BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH

NGƯỜI VIẾT BIÊN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7211/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7211/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7211/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7211/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7211/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7211/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 7211/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 7211/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Đà Nẵng

            • 01/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực