Quyết định 722/QĐ-BGTVT

Quyết định 722/QĐ-BGTVT năm 2019 phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 722/QĐ-BGTVT 2019 phê duyệt Hồ sơ mời lựa chọn nhà đầu tư Dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN CAM LÂM - VĨNH HẢO THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu t chức của B Giao thông vận tải;

Căn c Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật đấu thầu về la chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ v quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định s42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ và sửa đi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng;

Căn c Nghị đnh số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Thông tư s 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đu tư hưng dn lập hồ sơ mời sơ tuyn, hồ sơ mời thầu la chn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thc đi tác công tư;

Căn c Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti quy định về tổ chức thực hiện chc năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhàc có thm quyền ký kết và thực hiện hp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư do Bộ Giao thông vn tải quản lý;

Căn cứ Thông tư s 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy đnh một số nội dung v qun lý tài chính đối vi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một s đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2352/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phn đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 85 tại Tờ trình số 419/TTr-BQL ngày 28/3/2019 và văn bản số 637/BQL-KHTH ngày 19/4/2019 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 kèm theo Hồ sơ mời sơ tuyển do Ban Quản lý dự án 85 lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 252/ĐTCT ngày 23/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

- Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Theo Quyết định số 2352/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Hồ sơ mời sơ tuyển gồm các phần chính sau:

Phần 1. Thủ tục sơ tuyển

Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư;

Chương II. Bảng dữ liệu;

Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;

Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển.

Phần 2. Báo cáo tóm tắt dự án

Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý dự án 85 có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ mời sơ tuyển theo Báo cáo kết quả thẩm định số 252/ĐTCT ngày 23/4/2019 của Vụ Đối tác công - tư và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi phát hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Việt và Hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Anh.

- Giao Ban Quản lý dự án 85 thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ; thực hiện việc đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng B; Vụ trưng các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Pháp chế; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án 85; Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Ủy ban Kinh t
ế Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP;
- Lưu: VT, ĐTCT(TVH.02b
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 722/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu722/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 722/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 722/QĐ-BGTVT 2019 phê duyệt Hồ sơ mời lựa chọn nhà đầu tư Dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 722/QĐ-BGTVT 2019 phê duyệt Hồ sơ mời lựa chọn nhà đầu tư Dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu722/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 722/QĐ-BGTVT 2019 phê duyệt Hồ sơ mời lựa chọn nhà đầu tư Dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 722/QĐ-BGTVT 2019 phê duyệt Hồ sơ mời lựa chọn nhà đầu tư Dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo

            • 26/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực