Quyết định 722/QĐ-TCTHADS

Quyết định 722/QĐ-TCTHADS năm 2016 thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 722/QĐ-TCTHADS cơ chế một cửa thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự 2016


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/QĐ-TCTHADS

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuc Bộ Tư pp;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án với những nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm thực hiện thí điểm: Triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính tại Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang.

2. Thời gian thực hiện thí điểm: Thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính từ ngày 15/7/2016 đến hết ngày 15/02/2017.

3. Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa: Thực hiện theo Quyết định số 721/QĐ-TCTHADS ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

4. Kinh phí thực hiện thí điểm: Kinh phí thực hiện thí điểm được bố trí từ ngân sách chi cho hoạt động cải cách hành chính của Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện thí điểm; các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án án dân sự

a) Vụ Nghiệp vụ 3 chủ trì, phối hợp với các đơn vị giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện:

- Quán triệt, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, tập huấn việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa; đưa hoạt động cơ chế một cửa tại các đơn vị thí điểm đi vào ổn định, nền nếp.

- Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng thí điểm cơ chế một cửa tại các đơn vị thực hiện thí điểm.

- Tuyên truyền việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự.

- Tổng kết việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa sau khi hết thời gian thực hiện thí điểm.

b) Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin

- Phối hợp để triển khai đồng bộ việc thực hiện thí điểm hỗ trợ trc tuyến yêu cầu thi hành án và thực hiện cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án.

- Triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thi hành án dân sự, trong đó có nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa.

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các đơn vị thí điểm;

- Hưng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa.

2. Các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện thí điểm

- Bố trí, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và công chức cho triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại đơn vị;

- Thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để bảo đảm hoạt động theo cơ chế một cửa được thông suốt, có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong nội bộ cơ quan; quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời phn ánh, đề xuất phương hướng giải quyết về Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả thực hiện thí điểm về Cục Thi hành án dân sự sau khi hết thời gian thực hiện thí điểm.

- Cục Thi hành án dân sự báo cáo về Tổng cục (qua Vụ Nghiệp vụ 3) kết quả thực hiện thí điểm khi hết thời gian thực hiện thí điểm.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự nơi thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam, Cục KSTTHC, Cục Kiểm tra VBQPPL, Thanh tra Bộ, Cục CNTT (để p/h);
- Cổng Thông t
in điện tử BTư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, NV3.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 722/QĐ-TCTHADS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu722/QĐ-TCTHADS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2016
Ngày hiệu lực01/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 722/QĐ-TCTHADS

Lược đồ Quyết định 722/QĐ-TCTHADS cơ chế một cửa thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 722/QĐ-TCTHADS cơ chế một cửa thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu722/QĐ-TCTHADS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýHoàng Sỹ Thành
        Ngày ban hành01/07/2016
        Ngày hiệu lực01/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 722/QĐ-TCTHADS cơ chế một cửa thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 722/QĐ-TCTHADS cơ chế một cửa thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự 2016

           • 01/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực