Quyết định 722/QĐ-UBND

Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 722/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Hà Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 207/STP-XDKTVB ngày 21 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTr T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo - tin học tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, XDKTVB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 722/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020.

b) Tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

c) Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thực hiện giải đáp pháp luật, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được mục đích, yêu cầu của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

b) Xác định trách nhiệm, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành tỉnh với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp

a) Phối hợp với Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua việc biên soạn các bản tin, sổ tay, tài liệu về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phối hợp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực; hỗ trợ các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý, thông tin pháp lý thường xuyên cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

c) Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phi hợp: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các tổ chức đại diện doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 - 2017

2. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

a) Phát triển, duy trì, vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng, duy trì, cập nhật, giới thiệu thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh ban hành về kinh doanh; giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giới thiệu các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật; tổ chức tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tư liệu Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phi hợp. Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

b) Phối hợp, hỗ trợ tổ chức xây dựng và phát sóng các chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trung tâm là các thông tin pháp lý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và hội nhập, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh trong nước và các cam kết quốc tế tác động trực tiếp đến doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hà Giang

Cơ quan phi hợp: các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

c) Tổ chức các Chương trình, Hội nghị, Tọa đàm, trao đổi, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp về vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế.

Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

3. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp

a) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các tổ chức đại diện doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

b) Triển khai hoạt động thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các hình thức tư vấn trực tiếp mang lại hiệu quả cao, thiết thực cho doanh nghiệp, kịp thời giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật kinh doanh; đồng thời xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định của pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: các doanh nghiệp, Đoàn luật sư, Hội luật gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

4. Hoạt động quản lý chương trình và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả chương trình

a) Trao đổi kinh nghiệm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số tỉnh làm điểm Chương trình.

b) Thực hiện tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp.

c) Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức đại diện doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 của Trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình tại địa phương.

b) Trực tiếp làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020.

2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Căn cứ kế hoạch đã ban hành, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra.

3. Trách nhiệm của các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

a) Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo chung.

b) Các doanh nghiệp chủ động bố trí nhân sự làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chủ động tìm hiểu pháp luật; tích cực phối hợp, với Sở, ban, ngành trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham gia các lớp tập huấn các chương trình hỗ trợ pháp lý, bi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách và thực hiện theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 năm 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 722/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu722/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2016
Ngày hiệu lực26/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 722/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 722/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 722/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Hà Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu722/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành26/04/2016
        Ngày hiệu lực26/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 722/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Hà Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 722/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp Hà Giang 2016

            • 26/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực