Quyết định 723/QĐ-UBND

Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2016 ban hành Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý hoặc Tổ quản lý chợ sang loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 723/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang loại hình doanh nghiệp Lâm Đồng 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHỢ TỪ BAN QUẢN LÝ HOẶC TỔ QUẢN LÝ CHỢ SANG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP HOẶC HỢP TÁC XÃ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điu của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về quy trình chuyn đi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương - Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý hoặc Tổ quản lý chợ sang loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ
VP;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHỢ TỪ BAN QUẢN LÝ HOẶC TỔ QUẢN LÝ CHỢ SANG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP HOẶC HỢP TÁC XÃ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
723/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đng)

I. THỰC TRẠNG VỀ KHAI THÁC, QUẢN LÝ CHỢ:

1. Số lượng chợ: Toàn tỉnh hiện có 75 chợ, bao gồm: 06 chợ hạng 1; 06 chợ hạng 2 và 63 chợ hạng 3; 18 chợ thành thị, 57 chợ nông thôn (44 chợ xã); 31 chợ kiên cố, 35 chợ bán kiên cố và 09 chợ tạm.

2. Các hình thức quản lý chợ:

- Có 12 doanh nghiệp đầu tư, khai thác và quản lý 20 chợ (gồm: 04 chợ hạng 1; 04 chợ hạng 2 và 12 chợ hạng 3), và 01 hợp tác xã quản lý 01 chợ hạng 3.

- Ban quản lý chợ thuộc UBND cấp huyện quản lý: 05 chợ, gồm: 02 chợ hạng 1; 02 chợ hạng 2 và 01 chợ hạng 3;

- UBND cấp xã quản lý: 49 chợ hạng 3.

Riêng chợ Lạc Nghiệp, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương do 02 đơn vị quản lý là UBND thị trấn D’ran quản lý khu kinh doanh bách hóa tổng hợp, và Công ty TNHH Nhân Phú quản lý khu kinh doanh thực phẩm tươi sống.

Chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo.

3. Một số tồn tại, hạn chế trong kinh doanh khai thác và quản lý chợ:

- Một số chợ có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật xuống cấp, không đồng bộ, diện tích khai thác kinh doanh chợ không đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân, lối đi hẹp, thiếu hệ thống các công trình phụ (nhà vệ sinh, bãi đậu xe,…), chưa đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

- Việc quản lý chợ và điều hành hoạt động của chợ còn nhiều bất cập; vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý, Tổ quản lý chợ chưa được phát huy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu; các quy định của pháp luật về thuế, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ, chống hàng giả, hàng nhái,... chưa thực hiện tốt.

- Do quản lý yếu kém, nhiều nơi tổng số tiền thu phí chợ hàng năm không đủ bù đắp các khoản chi phí, khấu hao và phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ. Một số chợ đã được nhà nước hỗ trợ đầu tư lớn nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả; vẫn tồn tại các chợ tạm, chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến quá trình chỉnh trang đô thị, nếp sống văn minh,...

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

a) Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ từ Ban quản lý hoặc Tổ quản lý sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý, nhằm phát huy tốt vai trò của chợ trong việc mở rộng trao đi, thúc đy lưu chuyn hàng hóa và tăng thu ngân sách, phát triển thị trường trong mối liên hệ thống nhất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương.

b) Tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh khai thác và quản lý chợ chủ động khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của chợ để đầu tư, nâng cấp, cải tạo chợ.

c) Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác; đồng thời, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về hoạt động của chợ.

2. Yêu cầu:

a) Quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo công khai minh bạch theo Kế hoạch được duyệt, nhằm đảm bảo n định xã hội và phù hợp với quy hoạch, quy mô, tính chất của từng chợ; bảo đảm chợ hoạt động n định và phát triển, chế độ quyền lợi của người lao động thuộc Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ sau khi chuyển đổi mô hình quản lý.

b) Việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ phải được sự đồng thuận của các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ; đảm bảo hoạt động của chợ diễn ra bình thường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ; phục vụ tốt hơn nhu cầu mua, bán của nhân dân.

III. ĐỐI TƯỢNG, LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CHỢ:

1. Đối tượng chuyển đổi: Tổng số chợ thuộc đối tượng chuyển đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh là 55 chợ (bao gồm: 02 chợ hạng 1; 02 chợ hạng 2 và 51 chợ hạng 3), trong đó: thành phố Đà Lạt 15 chợ; thành phố Bảo Lộc 05 chợ; các huyện: Đơn Dương 07 chợ; Lâm Hà 04 chợ; Đức Trọng 09 chợ; Bảo Lâm 03 chợ; Đạ Huoai 02 chợ; Đạ Tẻh 03 chợ; Cát Tiên 06 chợ và Đam Rông 01 chợ.

2. L trình thực hiện:

a) Giai đoạn năm 2016 - 2020: thực hiện chuyển đổi 34/55 chợ, đạt 61,8%; cụ thể:

- Năm 2016: 06 chợ, trong đó: 01 chợ hạng 2 và 05 chợ hạng 3.

- Năm 2017: 06 chợ, trong đó: 01 chợ hạng 1, 02 chợ hạng 2, và 03 chợ hạng 3.

- Năm 2018: 06 chợ hạng 3.

- Năm 2019: 06 chợ hạng 3.

- Năm 2020: 10 chợ, trong đó: 01 chợ hạng 1 và 09 chợ hạng 3.

Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo.

b) Giai đoạn sau năm 2020: thực hiện chuyển đi 21 chợ còn lại.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể tình hình và kết quả hoạt động của từng chợ để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với hình thức quản lý, kinh doanh khai thác chợ hiệu quả.

2. Tổ chức tuyên truyền cho tiểu thương và nhân dân trên địa bàn hiểu và nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế và công tác chuyển đổi chợ theo tình hình thực tế.

3. Công bố công khai các nội dung, lộ trình chuyển đổi chợ trên các phương tiện truyền thông đại chúng để thu hút các thành phần kinh tế tham gia quản lý, kinh doanh khai thác chợ; đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân.

4. Thành lập Hội đồng thẩm định chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

5. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

6. Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

7. Thẩm định, phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

8. Công khai phương án chuyển đi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

9. Tổ chức xét chọn, giao hoặc đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác chợ hoặc thực hiện lựa chọn hợp tác xã, doanh nghiệp để giao quản lý, kinh doanh theo phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ đã được phê duyệt.

10. Quyết định công nhận doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

V. THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI CHỢ:

1. Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 1; do UBND tỉnh phê duyệt.

2. Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 2, chợ hạng 3; do UBND huyện, thành phố phê duyệt.

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Sở Công Thương là cơ quan Thường trực chuyển đổi chợ cấp tỉnh, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan phổ biến, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các huyện, thành phố, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Hàng năm, dự trù kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng thẩm định chuyển đổi chợ cấp tỉnh về công tác chuyển đổi chợ, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

c) Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ khác về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ; thực hiện công tác quản lý, phát triển chợ theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh và các quy định khác có liên quan.

2. Các sở, ban, ngành khác thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và các nội dung, nhiệm vụ về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ; thực hiện công tác quản lý, phát triển chợ theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh và các quy định khác có liên quan.

3. Chế độ báo cáo: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ thực hiện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện (báo cáo 6 tháng: trước ngày 15/7 hàng năm; báo cáo năm: trước ngày 10/01 của năm kế tiếp), gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc; đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HIỆN TRẠNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản
chợ tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2016 - 2020)

STT

Tên chợ - địa bàn

Diện tích (m2)

Tổng số quầy sạp

Số quầy đi vào hoạt động

Tính chất công trình

Địa bàn

Số người kinh doanh

Hạng chợ

Tổ chức quản lý

Đối tượng chuyển đổi

Ghi chú

 

Thường xuyên

Không thường xuyên

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

DN

BQL chợ thuộc cấp huyện

UBND Phường, xã

 

Kiên cố

Bán kiên c

Tạm

Thành thị

Nông thôn

 

I

TP Đà Lạt: 19 chợ (trong đó: 03 chợ xã)

 

 

 

6

9

4

16

3

 

 

2

 

17

4

2

13

15

 

 

1

Chợ Đà Lạt

22.000

1.151

960

X

 

 

X

 

960

50

X

 

 

 

X

 

X

 

 

2

Chợ Mỹ Thành - Phường 5

252

100

95

X

 

 

X

 

100

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

3

Chợ Thống Nhất - Phường 10

134

35

30

X

 

 

X

 

30

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4

Chợ Phan Chu Trinh - Phường 9

734

132

132

 

 

X

X

 

132

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

5

Chợ Thái Phiên - Phường 12

1.535

 

34

 

X

 

X

 

34

30

 

 

X

 

 

X

X

 

 

6

Chợ Cầu Đất - xã Xuân Trường

350

 

65

 

X

 

 

X

65

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

7

Chợ Đào Duy Từ - Phường 4

223

30

30

 

X

 

X

 

30

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

8

Chợ Nam Thiên - Phường 4

170

12

12

 

X

 

X

 

12

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

9

Chợ Trại Mát - Phường 11

492

25

25

 

X

 

X

 

20

12

 

 

X

 

 

X

X

 

 

10

Chợ Chi Lăng - Phường 9

289

50

50

 

X

 

X

 

50

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

11

Chợ Nguyễn Lương Bằng - Phường 2

130

30

30

 

X

 

X

 

30

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

12

Chợ Bùi Thị Xuân - Phường 2

136

36

36

 

 

X

X

 

36

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

13

Chợ Xuân An - Phường 3

247

40

40

 

 

X

X

 

40

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

14

Chợ Đêm Đà Lạt

800

122

122

 

 

X

X

 

122

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

15

Chợ rau - phường 11

13.069

113

113

X

 

 

X

 

113

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

16

Chợ La Sơn Phu Tử - phường 6

441

129

30

X

 

 

X

 

30

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

17

Chợ Trạm Hành - xã Trạm Hành

475

32

30

 

X

 

 

X

30

 

 

 

X

 

 

X

X

Phát triển, Lifsap - 2013

 

18

Chợ Xuân Thọ - xã Xuân Thọ

 

39

39

 

X

 

 

X

39

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

19

Chợ mới - khu C chợ Đà Lạt

5.000

600

503

X

 

 

X

 

850

 

X

 

 

X

 

 

 

Tách chợ, 2013

 

II

Huyện Đơn Dương: 09 chợ (trong đó: 7 chợ xã)

 

 

 

6

3

-

-

9

 

 

 

2

7

3

-

6

7

 

 

1

Chợ Ka Đô - xã Ka Đô

7.208

419

342

X

 

 

 

X

342

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

2

Chợ Lạc Nghiệp - KP 1 - TT Dran

3.350

167

167

X

 

 

 

X

350

 

 

X

X

X

 

X

X

Cty Nhân Phú qly khu tươi sống. UBND thị trấn quản lý khu bách hóa tổng hợp

 

3

Chợ Lạc Lâm - xã Lạc Lâm

2.184

140

120

X

 

 

 

X

120

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

4

Chợ Thạnh Mỹ - TT Thạnh Mỹ

4.944

274

124

X

 

 

 

X

124

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

5

Chợ Quảng Lập - xã Quảng Lập

3.000

211

118

X

 

 

 

X

118

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

6

Chợ Ka Đơn - xã Ka Đơn

2.000

16

16

 

X

 

 

X

16

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

7

Chợ Pro' - xã Pro'

4.410

40

21

 

X

 

 

X

21

5

 

 

X

 

 

X

X

 

 

8

Chợ Lạc Xuân - xã Lạc Xuân

 

40

40

X

 

 

 

X

40

5

 

 

X

X

 

 

 

Phát triển, 2011

 

9

Chợ Tu Tra - xã Tu Tra

7.000

42

42

 

X

 

 

X

42

10

 

 

X

 

 

X

X

Phát triển, 2015

 

III

Huyện Lâm Hà: 06 chợ (trong đó: 4 chợ xã)

 

 

 

-

6

-

-

6

 

 

 

1

5

2

1

3

4

 

 

1

Chợ Đinh Văn - TT Đinh Văn

7.135

406

400

 

X

 

 

X

400

40

 

X

 

 

X

 

X

 

 

2

Chợ Thăng Long - TT Nam Ban

35

150

150

 

X

 

 

X

150

30

 

 

X

X

 

 

 

Cty Bông Sen đang đầu tư (2018)

 

3

Chợ Tân Hà - xã Tân Hà

18.955

229

200

 

X

 

 

X

220

35

 

 

X

X

 

 

 

Cty Sao Việt đang đầu tư (2016)

 

4

Chợ Gia Lâm - xã Gia Lâm

1.200

30

30

 

X

 

 

X

30

10

 

 

X

 

 

X

X

 

 

5

Chợ Tân Thanh - xã Tân Thanh

2.000

32

32

 

X

 

 

X

30

5

 

 

X

 

 

X

X

Phát triển, Lipsap - 2013

 

6

Chợ Phú Sơn - xã Phú Son

2.000

88

88

 

X

 

 

X

100

 

 

 

X

 

 

X

X

Phát triển, Lipsap - 2015

 

IV

Huyện Đức Trọng: 11 ch(trong đó: 9 chợ xã)

 

 

 

5

5

1

-

11

 

 

2

-

9

2

1

8

9

 

 

1

Chợ Liên Nghĩa - TT Liên Nghĩa

16.000

1.169

715

X

 

 

 

X

750

200

X

 

 

 

X

 

X

 

 

2

Chợ Đà Loan - xã Đà Loan

3.516

173

159

X

 

 

 

X

140

15

 

 

X

X

 

 

 

HTX chợ, thí điểm chuyển đổi 2015

 

3

Chợ Phi Nôm - xã Hiệp Thạnh

1.876

189

189

X

 

 

 

X

189

15

 

 

X

 

 

X

X

 

 

4

Chợ Tân Hội - xã Tân Hội

6.884

80

80

 

X

 

 

X

75

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

5

Chợ Bình Thạnh - xã Bình Thạnh

454

54

54

 

X

 

 

X

22

25

 

 

X

 

 

X

X

 

 

6

Chợ Ninh Gia - xã Ninh Gia

4.871

240

60

X

 

 

 

X

100

50

 

 

X

 

 

X

X

 

 

7

Chợ Ninh Loan - xã Ninh Loan

4.000

40

40

 

X

 

 

X

50

30

 

 

X

 

 

X

X

 

 

8

Chợ Tà Năng - xã Tà Năng

1.000

 

20

 

 

X

 

X

20

15

 

 

X

 

 

X

X

 

 

9

Chợ Liên Hiệp - xã Liên Hiệp

1.700

108

96

 

X

 

 

X

81

15

 

 

X

 

 

X

X

 

 

10

Chợ Phước Hải - xã Phú Hội

456

32

7

 

X

 

 

X

30

15

 

 

X

 

 

X

X

Phát triển, Lipsap - 2013

 

11

Chợ nhà lồng số 1 - chợ đầu mối nông sản CLC Đức Trọng

162.676

220

220

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

Phát triển -2015

 

V

Huyện Di Linh: 04 chợ (trong đó: 3 chợ xã)

 

 

 

4

-

-

-

4

 

 

1

-

3

4

-

-

0

 

 

1

Chợ thị trấn huyện Di Linh

37.000

586

350

X

 

 

 

X

350

50

X

 

 

X

 

 

 

 

 

2

Chợ Hòa Ninh - xã Hòa Ninh

5.342

112

27

X

 

 

 

X

20

5

 

 

X

X

 

 

 

 

 

3

Chợ Đinh Lạc - xã Đinh Lạc

3.133

189

73

X

 

 

 

X

70

10

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4

Chợ Gia Hiệp - xã Gia Hiệp

1.786

109

27

X

 

 

 

X

27

30

 

 

X

X

 

 

 

 

 

VI

Huyện Bảo Lâm: 04 chợ (trong đó: 3 chợ xã)

 

 

 

1

3

-

-

4

 

 

 

1

3

1

-

3

3

 

 

1

Chợ Lộc Thắng - TT Lộc Thắng

10.000

240

140

X

 

 

 

X

78

40

 

X

 

X

 

 

 

 

 

2

Chợ Lộc An - xã Lộc An

3.500

 

30

 

X

 

 

X

30

28

 

 

X

 

 

X

X

 

 

3

Chợ Lộc Thành - xã Lộc Thành

3.000

 

30

 

X

 

 

X

25

16

 

 

X

 

 

X

X

 

 

4

Chợ Lộc Quảng - xã Lộc Quảng

2.000

 

20

 

X

 

 

X

20

 

 

 

X

 

 

X

X

Phát triển, Lifsap-2015

 

VII

TP Bảo Lộc: 07 chợ (trong đó: 5 chợ xã)

 

 

 

2

5

-

2

5

 

 

1

 

6

2

-

5

5

 

 

1

Chợ trung tâm Bảo Lộc - Phường 1

50.970

719

450

X

 

 

X

 

532

120

X

 

 

X

 

 

 

 

 

2

Chợ Lộc Phát - Phường Lộc Phát

790

64

60

 

X

 

X

 

60

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

3

Chợ Đại Lào - xã Đại Lào

6.235

315

52

X

 

 

 

X

54

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4

Chợ Tân Bùi - xã Lộc Châu

906

50

50

 

X

 

 

X

52

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

5

Chợ Lộc Thanh - xã Lộc Thanh

1.000

30

20

 

X

 

 

X

30

15

 

 

X

 

 

X

X

 

 

6

Chợ Lộc Nga - xã Lộc Nga

2.105

50

34

 

X

 

 

X

34

39

 

 

X

 

 

X

X

 

 

7

Chợ Đamb'ri - xã Đamb'ri

2.000

 

24

 

X

 

 

X

24

 

 

 

X

 

 

X

X

Phát triển, Lifsap-2015

 

VIII

Huyện Đạ Huoai: 03 chợ (trong đó: 1 chợ xã)

 

 

 

1

-

2

-

3

 

 

-

1

2

1

-

2

2

 

 

1

Chợ TT Madaguoi

6.516

240

107

X

 

 

 

X

65

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

2

Chợ TT Đạm Ri

1.000

 

20

 

 

X

 

X

20

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

3

Chợ Đạm Ploa - xã Đạm Ploa

1.000

 

 

 

 

X

 

X

2

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

IX

Huyện Đạ Tẻh: 03 chợ (trong đó: 2 chợ xã)

 

 

 

1

2

-

-

3

 

 

 

1

2

-

1

2

3

 

 

1

Chợ TT Đạ Tẻh

6.359

320

320

X

 

 

 

X

320

70

 

X

 

 

X

 

X

 

 

2

Chợ Triệu Hải - xã Triệu Hải

1.600

 

23

 

X

 

 

X

 

20

 

 

X

 

 

X

X

Chợ họp 01 buổi sáng

 

3

Chợ Đạ Lây - xã Đạ Lây

6.395

 

63

 

X

 

 

X

 

20

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

Huyện Cát Tiên: 07 chợ (trong đó: 6 chợ xã)

 

 

 

3

2

2

-

7

 

 

 

 

7

1

 

6

6

 

 

1

Chợ Cát Tiên - TT Cát Tiên

4.000

223

130

 

X

 

 

X

130

18

 

 

X

 

 

X

X

 

 

2

Chợ Phước Cát 1 - xã Phước Cát 1

4.476

317

135

X

 

 

 

X

135

25

 

 

X

X

 

 

 

 

 

3

Chợ Phù Mỹ - xã Phù Mỹ

640

 

35

 

X

 

 

X

35

20

 

 

X

 

 

X

X

 

 

4

Chợ Gia Viễn - xã Gia Viễn

595

48

48

X

 

 

 

X

40

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

5

Chợ Nam Ninh - xã Nam Ninh

1.000

 

20

 

 

X

 

X

 

20

 

 

X

 

 

X

X

 

 

6

Chợ Tiên Hoàng - xã Tiên Hoàng

1.000

 

20

 

 

X

 

X

 

20

 

 

X

 

 

X

X

 

 

7

Chợ Phước Cát 2 - xã Phước Cát 2

3.400

60

60

X

 

 

 

X

60

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

XI

Huyện Đam Rông: 01 chợ

 

 

 

1

-

-

-

1

 

 

-

-

1

 

 

1

1

 

 

1

Chợ Đạ Rsal - xã Đạ Rsal

11.400

135

68

X

 

 

 

X

40

28

 

 

X

 

 

X

X

 

 

XII

Huyện Lạc Dương: 01 chợ

 

 

 

1

-

-

-

1

 

 

 

 

1

1

 

 

0

 

 

1

Chợ thị trấn huyện Lạc Dương

4.904

89

80

X

 

 

 

X

80

 

 

 

X

X

 

 

 

Phát triển 2011

 

 

Tổng cộng: 75 chợ

 

 

 

31

35

9

18

57

-

-

6

6

63

21

5

49

55

-

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ CHỢ ĐẾN NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ t
nh Lâm Đồng)

STT

TÊN DOANH NGHIP

ĐA CHỈ

GIÁM ĐỐC

TÊN CH

HẠNG CHỢ

GHI CHÚ

1

Công ty CP Len Nguyễn

43 Phan Bội Châu - phường 1 - Đà Lạt

Dương Thị Hoài Thu: 0918776476

ChMới - TP Đà Lt

Hạng 1

 

Chợ La Sơn Phu Tử - P6 - TP Đà Lt

Hạng 3

 

Chợ Thống Nhất - P10 - TP Đà Lạt

Hạng 3

 

2

Cty TNHH Nhân Phú

52 Nguyễn Thái Học - Bảo Lộc

Phạm Ngọc Bội: 0913681489

Chợ Lạc Nghiệp - TT D'ran - huyện Đơn Dương

Hạng 2

 

Chợ xã Hòa Ninh - huyện Di Linh

Hạng 3

 

Chợ Lạc Xuân - xã Lạc Xuân - huyện Đơn Dương

Hạng 3

 

3

Cty TNHH Lộc Phú

 

 

Chợ xã Đại Lào - TP Bảo Lộc

Hạng 3

 

4

Cty TNHH Liên Phước

75 Đinh Tiên Hoàng - P2 - Bảo Lộc

Trình Minh Khuôn: 0913181907

Chợ thị trấn Thạch Mỹ - huyện Đơn Dương

Hạng 2

 

Chợ thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm

Hạng 2

 

Chợ xã Đinh Lạc - huyện Di Linh

Hạng 3

 

Chợ xã Phước Cát 1 - huyện Cát Tiên

Hạng 3

 

5

Công ty TNHH XDTM Thành Nhân

Võ Thị Sáu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

Nguyễn Văn Thúc: 0903436412

Chợ xã Gia Hiệp - huyện Di Linh

Hạng 3

 

6

DNTN Khanh Cát

Nguyễn Tử Lực - P8 - Đà Lạt

Đào Duy Cát: 0913865070

Chợ TT Lạc Dương - huyện Lạc Dương

Hạng 3

 

7

CN Cty TNHH Hiệp Thanh Bình XDTMDV

Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TP Đà Lạt.

GĐCN Đinh Thị Bích Thu, 01228878588, Kế toán Trần Thế: 0909772207

Chợ Đêm Đà Lạt

Hạng 3

 

8

Cty TNHH SX TM XD Sao Việt -

40 Phạm Văn Dinh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh BR- VT. ĐT: 0643591883

Nguyễn Văn Mến

Chợ Thị trấn Madaguoi - huyện Đạ Huoai,

Hạng 2

 

Chợ xã Tân Hà - huyện Lâm Hà

Hạng 3

Đang đầu tư

9

Công ty CP Long Việt

315 Trường Chinh - Q. Thanh Khê - TP Đà Nng

Tuấn - PTGĐ: 0905260070

Chợ thị trấn Di Linh - huyện Di Linh

Hạng 1

 

10

Công ty TNHH Việt Đặng

192 Trần Lão - Bình An - Q2 - HCM

Nga: 0908018888

Chợ Nông sản CLC Đức Trọng,

Hạng 1

 

11

Công ty TNHH VAT

QL22 Chung Chánh - Hooc Môn - HCM

Hùng: 0977558497

Chợ Trung tâm TP Bảo Lộc

Hạng 1

 

12

HTX quản lý chợ Đà Loan

Xã Đà Loan - huyện Đức Trọng

Nguyễn Thị Thu Cúc

Chợ xã Đà Loan - huyện Đức Trọng

Hạng 3

Thí điểm chuyển đổi quản lý chợ, 2015

13

Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Bông Sen

40 Phạm Văn Dinh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh BR- VT.

Nguyễn Tiến Đức, 0643661666

Chợ thị trấn Nam Ban - huyện Lâm Hà

Hạng 3

Đang đầu tư 2018

Cộng:

 

 

 

21 ch

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC CHỢ CHUYỂN ĐỔI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Lâm Đ
ng)

STT

Tên chợ - địa bàn

Hạng ch

Hiện trạng quản lý

Hình thức chuyển đổi

Loại hình quản lý

Thời gian

Ghi chú

1

Chợ Tân Hội, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2016

 

2

Chợ Phú Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Hợp tác xã

2016

 

3

Chợ Gia Viễn, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2016

 

4

Chợ Đạ M’ri, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai

3

UBND thị trấn

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2016

 

5

Chợ Xuân Thọ, xã Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2016

 

6

Chợ Lạc Nghiệp (khu bách hóa), thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương

2

UBND thị trấn

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2016

 

7

Chợ Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2017

 

8

Chợ Ninh Gia, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2017

 

9

Chợ Đà Lạt, phường 1, Tp. Đà Lạt

1

BQL chợ Đà Lạt thuộc UBND TP Đà Lt

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2017

 

10

Chợ Đinh Văn, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà

2

Ban quản lý chợ thuộc UBND huyện

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp

2017

 

11

Chợ Đạ Tẻh, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

2

Ban quản lý chợ thuộc UBND huyện

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2017

 

12

Chợ Đạ R’sal, xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2017

 

13

Chợ Gia Lâm, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Hợp tác

2018

 

14

Chợ Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Hợp tác xã

2018

 

15

Chợ Ninh Loan, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2018

 

16

Chợ Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2018

 

17

Chợ Trạm Hành, xã Trạm Hành, Tp. Đà Lạt

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác

2018

 

18

Chợ Lạc Lâm, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác

2018

 

19

Chợ Liên Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác

2019

 

20

Chợ Phi Nôm, xã Phi Nôm, huyện Đức Trọng

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2019

 

21

Chợ Triệu Hải, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2019

 

22

Chợ Đạ Lây, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2019

 

23

Chợ Ka Đô, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương

3

UBND xã

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2019

 

24

Chợ Cát Tiên, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên

3

UBND thị trấn

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2019

 

25

Chợ Mỹ Thành, Phường 5, Tp. Đà Lạt

3

UBND phường

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2020

 

26

Chợ Phan Chu Trinh, Phường 9, Tp. Đà Lạt

3

UBND phường

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác

2020

 

27

Chợ Cầu Đất, xã Xuân Trường, Tp. Đà Lạt

3

UBND phường

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2020

 

28

Chợ Rau, Phường 11, Tp. Đà Lạt

3

UBND phường

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2020

 

29

Chợ Chi Lăng, Phường 9, Tp. Đà Lạt

3

UBND phường

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2020

 

30

Chợ Liên Nghĩa, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

1

Ban quản lý chợ thuộc UBND huyện

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2020

 

31

Chợ Quảng Lập, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương

3

UBND phường

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2020

 

32

Chợ Lộc An, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

3

UBND phường

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2020

 

33

Chợ Lộc Phát, Phường Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

3

UBND phường

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2020

 

34

Chợ Phù Mỹ, xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên

3

UBND phường

Đấu thầu hoặc quyết định giao

Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

2020

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 723/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu723/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2016
Ngày hiệu lực04/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 723/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 723/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang loại hình doanh nghiệp Lâm Đồng 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 723/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang loại hình doanh nghiệp Lâm Đồng 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu723/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành04/04/2016
        Ngày hiệu lực04/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 723/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang loại hình doanh nghiệp Lâm Đồng 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 723/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang loại hình doanh nghiệp Lâm Đồng 2016 2020

            • 04/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực