Quyết định 7236/QĐ-UBND

Quyết định 7236/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 7236/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chính sách của Chủ tịch UBND Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7236/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH ngày 25/7/2007 của Liên Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội - Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố sửa đổi 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chính sách người có công thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 513/SLĐTBXH-NCC ngày 20/3/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2775/SNV-QLSN ngày 27/11/2013 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện một số chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg;

Thời hạn ủy quyền là 12 tháng kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định này và các vấn đề đột xuất phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTB&XH;
- CT UBND Thành phố;
- Các Phó CTUBND Thành phố;
- PCVP.UBNDTP Đỗ Đình Hồng;
- VX(Tue), NC, TH;
- Lưu: VT, SNV. (05b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

 

                                            

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7236/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7236/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2013
Ngày hiệu lực02/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7236/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7236/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chính sách của Chủ tịch UBND Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7236/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chính sách của Chủ tịch UBND Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7236/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành02/12/2013
        Ngày hiệu lực02/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 7236/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chính sách của Chủ tịch UBND Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 7236/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chính sách của Chủ tịch UBND Hà Nội

            • 02/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực