Quyết định 724/QĐ-UBND

Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Quyết định 724/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 776/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở nội vụ Bắc Giang 2015 và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 724/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 724/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 95/TTr-SNV ngày 15/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 (mười ba) thủ tục hành chính mới ban hành, 15 (mười lăm) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 08 (tám) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

(Có danh mục, nội dung chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Sở NV 02b);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, NC.
- Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KSTTHC (02).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 724/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 724/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 724/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu724/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 724/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 724/QĐ-UBND 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ Bắc Giang