Quyết định 724/QĐ-UBND

Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2011 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 724/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế trung tâm bảo trợ xã hội Yên Bái 2011


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2008/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 32/2009/TTLT- BLĐTBXH-BNV ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 44/TTr-LĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2011 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 148/TTr-SNV ngày 19 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, có chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất, phục hồi chức năng và cung cấp dịch vụ về công tác xã hội cho những đối tượng được quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP;

2. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Trung tâm) chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái;

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được Nhà nước cấp kinh phí để hoạt động theo quy định của pháp luật;

4. Trụ sở của Trung tâm đặt tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tiếp nhận, quản lý các đối tượng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP bao gồm:

a) Trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là cha hoặc mẹ mất tích theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

b) Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ) thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

c) Người tàn tật nặng không còn khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

d) Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan Y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc thuộc diện hộ gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

đ) Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

e) Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.

g) Nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam hiện nay bị tàn tật nặng không có người chăm sóc nuôi dưỡng.

h) Những người không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội nêu tại khoản a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều này nhưng không có điều kiện sống ở gia đình và có nhu cầu vào sống ở Trung tâm, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí.

i) Các đối tượng xã hội khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Tổ chức học văn hóa, học nghề:

Trung tâm đảm bảo cho trẻ em đang nuôi dưỡng được học văn hóa trong các trường phổ thông công lập, dân lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tại cơ sở bảo trợ xã hội; Việc học nghề thực hiện theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí: Trung tâm được trang bị tủ sách, phòng đọc; cung cấp sách, báo, tạp chí, đài, tivi để đáp ứng nhu cầu về giải trí và thông tin cho các đối tượng; hàng tuần tổ chức hoạt động dạy hát, dạy nhạc hoặc sinh hoạt văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với sức khỏe cho từng đối tượng.

4. Trung tâm đảm bảo chất lượng các bữa ăn hàng ngày cho đối tượng nuôi dưỡng. Ngoài chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP Trung tâm huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và tổ chức lao động tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho đối tượng.

5. Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP bao gồm:

a) Tư vấn, tham vấn để giải quyết sự căng thẳng về quan hệ, tình cảm và trợ giúp tiếp cận các dịch vụ xã hội; tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi để tìm ra khó khăn và cách thức giải quyết khó khăn; trợ giúp về thức ăn, chỗ ở tạm thời; hỗ trợ khám, chữa bệnh và học tập; trợ giúp học nghề, tìm việc làm, nâng cao thu nhập và vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần;

b) Nâng cao năng lực cho cán bộ liên quan ở cộng đồng, thành viên các gia đình để họ tự giải quyết các vấn đề phát sinh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn;

c) Tổ chức các hoạt động trợ giúp cộng đồng, nâng cao năng lực phát hiện vấn đề, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực thông qua các chương trình, dự án; tổ chức thực hiện kế hoạch có sự tham gia của người dân, người cao tuổi, người tàn tật và trẻ em, thúc đẩy cộng đồng phát triển.

6. Thực hiện việc tự chủ về biên chế cán bộ, nhân viên và kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; các Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Quản lý giáo dục;

- Phòng Y tế - Nuôi dưỡng.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng; Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

3. Về biên chế:

a) Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp công lập; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm xác định tổng số biên chế để trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng biên chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

b) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định phân cấp của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được quy định, Trung tâm xây dựng quy chế làm việc, quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn và tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan triển khai quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT-Tỉnh uỷ;
- TT-HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Như Điều 5 QĐ;
- Phó VPUBND tỉnh (TH, NC);
- Cổng giao tiếp điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 724/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 724/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế trung tâm bảo trợ xã hội Yên Bái 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 724/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế trung tâm bảo trợ xã hội Yên Bái 2011
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu724/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Thương Lượng
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 724/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế trung tâm bảo trợ xã hội Yên Bái 2011

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 724/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế trung tâm bảo trợ xã hội Yên Bái 2011

         • 30/05/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/05/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực