Quyết định 724/QĐ-UBND

Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2008 cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ nghèo vay vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 724/QĐ-UBND xóa nợ và khoanh nợ hộ nghèo vay vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 724/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP XÓA NỢ VÀ KHOANH NỢ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HỘ NGHÈO VAY VỐN CỦA QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO THÀNH PHỐ BỊ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính và Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố tại Tờ trình số 06/TTr-STC-XĐGNVL ngày 18 tháng 12 năm 2007 về đề nghị cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo mất khả năng thanh toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ nghèo vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán, như sau:

1. Cho phép xóa khoản vốn vay của 370 hộ vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố do mất khả năng thanh toán với số tiền vốn gốc là: 449.752.500 (Bốn trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm năm mươi hai ngàn năm trăm) đồng và số tiền lãi là 98.237.968 (Chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi bảy ngàn chín trăm sáu mươi tám) đồng. (Danh sách đính kèm)

2. Cho phép khoanh nợ của 157 hộ vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố với số tiền vốn gốc là 328.871.000 (Ba trăm hai mươi tám triệu tám trăm bảy mươi mốt ngàn) đồng. (Danh sách đính kèm)

Điều 2. Giao Thường trực Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn các quận-huyện, phường-xã, thị trấn có liên quan lập thủ tục xóa nợ, khoanh nợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thường trực Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Ngân hàng Công Thương thành phố, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Trưởng ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện, phường – xã, thị trấn có liên quan và các hộ có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB:CT, các PCT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- VPHĐ-UB: PVP/KT,VX;
- PhòngVX, TCTMDV;
- Lưu: VT, (VX/LC) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 724/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2008
Ngày hiệu lực18/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 724/QĐ-UBND xóa nợ và khoanh nợ hộ nghèo vay vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 724/QĐ-UBND xóa nợ và khoanh nợ hộ nghèo vay vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu724/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành18/02/2008
        Ngày hiệu lực18/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 724/QĐ-UBND xóa nợ và khoanh nợ hộ nghèo vay vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 724/QĐ-UBND xóa nợ và khoanh nợ hộ nghèo vay vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán

            • 18/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực