Quyết định 725/QĐ-UBND

Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 725/QĐ-UBND bổ sung đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Bình Định 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 725/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về htrợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư s98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Theo Quyết định s2408/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Đán hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo Văn bản số 17599/BTC-NSNN ngày 02/12/2014 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng NSTW hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 20/TTr-SXD ngày 25/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 154 hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở vào Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 (có phụ lục kèm theo);

2. Ưu tiên hỗ trợ cho các hộ gia đình người có công với cách mạng có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng bão lụt trong năm 2013 và 2014 để xây dựng lại nhà ở.

3. Mỗi hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng theo quy định. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ bổ sung: 6.160 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 90%, với số tiền là: 5.544 triệu đồng;

- Ngân sách của tỉnh hỗ trợ 10%, với số tiền là: 616 triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ: năm 2015.

Điều 2. Quyết định này bổ sung Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: XD, TC, KHĐT, LĐTBXH;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K
14, K17, K20 (80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan C
ao Thng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 725/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu725/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2015
Ngày hiệu lực05/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 725/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 725/QĐ-UBND bổ sung đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Bình Định 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 725/QĐ-UBND bổ sung đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Bình Định 2015
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu725/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýPhan Cao Thắng
     Ngày ban hành05/03/2015
     Ngày hiệu lực05/03/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 725/QĐ-UBND bổ sung đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Bình Định 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 725/QĐ-UBND bổ sung đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Bình Định 2015