Quyết định 7258/QĐ-UBND

Quyết định 7258/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 7258/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc an toàn giao thông Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7258/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHẰM GIẢM THIỂU ÙN TẮC VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VÀ DANH MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính - Giao thông vận tải tại Tờ trình số 5748/TTrLS: TC-GTVT ngày 13/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Thành phố năm 2018 như sau:

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao năm 2017 để bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư cho các dự án; khẩn trương triển khai và hoàn thành công tác chuẩn bị dự án theo quy định; tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố bố trí vốn thực hiện dự án trong năm 2018.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải tổng hợp kinh phí chuẩn bị dự án khi trình UBND Thành phố điều hòa, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Giao thông vận tải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND
TP (để b/c);
- Các PCT: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn To
n;
- VPUB: CVP, PCVPP.V.Chiến, T.V.Dũng, TKBT, KT, ĐT;
- Lưu VT,
KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hùng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỬA CHỮA CHỐNG XUỐNG CẤP SỬ DỤNG VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số
7258/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên danh mục công trình

Địa điểm

Tổng mc đầu tư dự kiến (triệu đồng)

 

Tổng cộng

 

84.970

I

Sửa chữa cầu, khe co giãn cầu

 

 

1

Sửa chữa hư hỏng mặt cầu Xuân Mai, Km422+057 đường Hồ Chí Minh

Huyện Chương Mỹ

2.390

2

Sửa chữa hư hỏng mặt cầu, khe co giãn cầu Rau, Km410+500 đường Hồ Chí Minh

Huyện Chương Mỹ

1.100

3

Sửa chữa khe co giãn cu Vai Réo, Km411+446 đường Hồ Chí Minh

Huyện Chương Mỹ

1.100

4

Lắp đặt khe co giãn dọc cầu Trắng

Quận Hà Đông

2.830

5

Sửa chữa khe co dãn và đường đường đầu cầu Đại Lộ Thăng Long trên địa bàn các Huyện Thạch Thất, Quốc Oai

Các Huyện Quốc Oai, Thạch Thất

2.830

6

Sửa chữa thay thế 2 khe co giãn tại trụ T5A và T6 và thảm lại mặt cầu nhịp 18 cầu Chương Dương

Quận Long Biên

1.530

7

Thay thế khe co giãn số 3, 11, 13 (thượng lưu) cầu Thanh Trì đảm bảo an toàn giao thông

Quận Hoàng Mai

2.150

8

Sửa chữa hư hỏng đường dẫn hai đầu cầu Thăng Long đảm bảo an toàn giao thông

Quận Bắc Từ Liêm, huyện Đông Anh

2.830

II

Sửa chữa các tuyến đường

 

 

9

Cải tạo, sửa chữa đường vào cảng Khuyến Lương đoạn từ Km0+362,8 Km0+762,8

Quận Hoàng Mai

2.830

10

Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Khánh Toàn

Quận Cầu Giấy

2.830

11

Cải tạo, sửa chữa đường Phạm Văn Bạch

Quận Cầu Giấy

2.830

12

Cải tạo, sửa chữa đường Võ Văn Kiệt đoạn từ Km4+100-:-Km5+250

Huyện Đông Anh

2.830

13

Cải tạo, sửa chữa đường Dốc Vân - Lực Canh đoạn từ Km0+000-:-Km 1+320

Huyện Đông Anh

2.100

14

Cải tạo, sửa chữa đường Quốc Lộ 3 đoạn Km15+550-:-Km17+170

Huyện Đông Anh

2.830

15

Cải tạo, sửa chữa đường 426 (78 cũ) đoạn từ Km 1+700-:-Km2+600

Huyện Ứng Hòa

2.390

16

Cải tạo, sửa chữa đường 428 (75) Km9+400 -:-Km11+00

Huyện Ứng Hòa

2.830

17

Cải tạo, sửa chữa đường 429 (73) đoạn từ Km13+800 -:- Km 15+00

Huyện Ứng Hòa

2.790

18

Cải tạo, sửa chữa đường 427 (71) đoạn từ Km3+00 -:- Km5+00

Huyện Thanh Oai

2.830

19

Cải tạo, sửa chữa tuyến tránh cầu Định đoạn từ Km00 -:- Km 1+200

Huyện Thanh Oai

2.830

20

Cải tạo, sửa chữa đường Phúc Lâm-Hạ Dục đoạn từ Km0 Km2+00

Huyện Chương Mỹ

2.690

21

Cải tạo, sửa chữa đường vào Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đoạn từ Km 0+800 đến Km3+00

Huyện Thạch Thất

2.790

22

Cải tạo, sửa chữa đường 411B (94 cũ) từ Km0+500 đến Km2+00

Huyện Ba Vì

2.790

23

Sửa chữa hằn lún vệt bánh xe trên đường Đại Lộ Thăng Long trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm, Huyện Hoài Đức

Quận Nam Từ Liêm, Huyện Hoài Đức

2.830

24

Cải tạo, sửa chữa đường Phù Đổng - cầu Trạc đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 (Km5+00) đến chợ Gióng (Km6+00)

Huyện Gia Lâm

2.830

25

Cải tạo, sửa chữa Quốc lộ 5 đoạn Km9+300 đến Km9+700 (trái tuyến)

Huyện Gia Lâm

2.390

26

Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Bình đoạn Km10+500 đến Km11+135 (phải tuyến)

Huyện Gia Lâm

1.100

27

Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Đức Thuận đoạn Km5+670 đến Km5+910 (trái tuyến)

Huyện Gia Lâm

1.100

28

Cải tạo, sửa chữa đường Quan Nhân đoạn từ Trường mầm non Phương Nga đến Cầu Mọc (Số nhà 159B)

Quận Thanh Xuân

1.100

29

Cải tạo, sửa chữa đường Tây Tựu đoạn từ Gara ôtô Quang Sơn đến Dốc Kẻ

Quận Nam Từ Liêm

2.830

30

Cải tạo, sửa chữa Quốc lộ 18 đoạn từ nút giao với đường Nội Bài - Nhật Tân đến nút giao Mai Nội (trái tuyến)

Huyện Sóc Sơn

2.790

31

Cải tạo, sửa chữa đường Hai Bà Trưng đoạn Hàng Bài - Triệu Quốc Đạt

Hoàn Kiếm

2.830

32

Cải tạo, sửa chữa đường 421B đoạn từ Km 10+00 đến Km 10+700

Huyện Quốc Oai

2.790

33

Cải tạo, sửa chữa đường 420 đoạn Km 4+400 đến Km 5+700

Huyện Thạch Thất

2.390

34

Cải tạo, sửa chữa đường 422 đoạn Km 5+500 đến Km 6+500

Huyện Đan Phượng

2.250

35

Cải tạo, sửa chữa đường QL21 đoạn Km8+300 đến Km10+500

Huyện Thạch Thất

2.790

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHẰM GIẢM THIỂU ÙN TẮC VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 7258/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Tên danh mục công trình

Địa điểm

Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)

 

Tổng cộng

 

48.500

I

Tổ chức giao thông các nút bằng đèn tín hiệu

 

39.700

1

Lắp đặt đèn tín hiệu và tổ chức lại giao thông nút Tô Hiệu - Đường 44m (Tòa nhà Xuân Mai)

Quận Hà Đông

1.450

2

Lắp đặt đèn tín hiệu và tổ chức lại giao thông nút Nguyễn Văn Lộc - Đường 36m (làng Việt kiều châu Âu)

Quận Hà Đông

1.650

3

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút đường Phúc La - Văn Phú - Khu đô thị Phú Lương

Quận Hà Đông

1.150

4

Lăp đặt đèn tín hiệu và tổ chức lại giao thông nút Nguyễn Khuyến - Trần Phú - đường 36m (làng Việt kiều châu Âu)

Quận Hà Đông

1.800

5

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút đường Quốc lộ 1 cũ (Km204+500) - đường 429 (73) đi Phú Minh

Huyện Thường Tín

1.150

6

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng đảm bảo an toàn giao thông trên QL21B tại các vị trí: nút giao đường 427 (71); nút giao đường vào bệnh viện Thanh Oai; nút giao đường Hồng Dương-Liên Châu; nút giao đường 429 (73 ); nút giao đường 429B (ngã ba Ba Thá).

Huyện Thanh Oai, Ứng Hòa

1.150

7

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Quốc lộ 21B - Đường 428 (75 cũ) tại Km26+330 đường Quốc lộ 21B

Huyện Ứng Hòa

1.300

8

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng đảm bảo an toàn giao thông trên QL6 tại các vị trí: Km24+400 (nút đường vào Khu công nghiệp Phú Nghĩa); Km26+500 (nút giao đường vào xã Trường Yên); Km28+300 (nút chợ Đông Phương Yên); Km33+500 (nút giao đường 81 cũ)

Huyện Chương Mỹ

950

9

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút đường 419 (Km71+800) - đường 425 (ngã tư Hương Sơn)

Huyện Mỹ Đức

1.250

10

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Ngã tư Sơn Đồng (giao giữa đường 422, 422B và đường Sơn Đồng - Vân Canh)

Huyện Hoài Đức

1.150

11

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Quốc lộ 21A - đường 420.

Huyện Thạch Thất

1.750

12

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 32 tại các vị trí: nút ngã 3 giao đường liên xã Tam Thuấn - Thanh Đa - Hát Môn; nút ngã 4 giao đường trục xã Ngọc Tảo (đường vào trường THPT Ngọc Tảo); nút ngã 3 giao đường liên xã Phụng Thượng - Long Xuyên; nút ngã 3 giao đường liên xã Phúc Hòa - Long Xuyên (Đường vào bệnh viện đa khoa Phúc Thọ)

Huyện Phúc Thọ

950

13

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Đường Chính A - đường 23B

Huyện Đông Anh

2.200

14

Lắp đèn tín hiệu giao thông nút đường Hoàng Sa - đường B2

Huyện Đông Anh

1.700

15

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút giao đường 23B - đường Nam Hồng Tiền Phong (ngã tư Cổ Ngựa)

Huyện Mê Linh

1.150

16

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút đường trục trung tâm khu đô thị Mê Linh (đường 100m) - đường 23B

Huyện Mê Linh

1.850

17

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút đường trục trung tâm khu đô thị Mê Linh (đường 100m) - đường Tam báo Thạch Đà

Huyện Mê Linh

1.450

18

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút đường trục trung tâm khu đô thị Mê Linh (đường 100m) - đường T50 (Thường Lệ - đi đê tả Sông Hồng)

Huyện Mê Linh

1.450

19

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Tứ Hiệp - Ngọc Hồi (ngã ba)

Huyện Thanh Trì

1.400

20

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút Nguyễn Cơ Thạch - Trần Hữu Dực

Quận Nam Từ Liêm

1.950

21

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và tổ chức lại giao thông nút cầu Đền Lừ - Tân Mai - Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai

1.500

22

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và tổ chức lại giao thông nút đường Đại Cồ Việt - Hoa Lư - Tạ Quang Bửu

Quận Hai Bà Trưng

1.500

23

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và tổ chức lại giao thông nút Quốc lộ 2 - đường 131 - lối ra cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Huyện Sóc Sơn

1.500

24

Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và tổ chức lại giao thông nút Quốc lộ 2 - đường 35

Huyện Sóc Sơn

1.500

25

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 3 tại các vị trí: Giao đường 16 (đi Bắc Giang); Giao đường 401 (đường vào Cầu Vát); Giao đường nối Quốc lộ 18; giao đường vào khu du lịch Đn Sóc.

Huyện Sóc Sơn

950

26

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng đảm bảo an toàn giao thông trên đường 419 tại các vị trí: Km11+650 (cống Đặng vào Làng Hữu Bằng); Km13+250 (cổng làng Phùng Xá); Km16+600 (giao đường 421B); Km21+050 (giao đường 72)

Huyện Quốc Oai, Thạch Thất

950

27

Cải to, sửa chữa 09 nút đèn tín hiệu trên địa bàn Thị xã Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

2.950

II

Cải tạo, sửa chữa mặt đưng tại một số nút giao, một số tuyến đường và một số vị trí giao cắt với đường sắt

 

8.800

1

Xén đảo giao thông để tổ chức lại giao thông nút Mễ Trì - Lê Quang Đạo

Quận Nam Từ Liêm

2.950

2

Cải tạo, sửa chữa vuốt nối để đảm bảo ATGT tại điểm giao cắt đường ngang với đường sắt tại QL1 Km204+00 (lối rẽ Trần Phú xã Minh Cường)

Huyện Thường Tín

2.900

3

Cải tạo, sửa chữa vuốt nối để đảm bảo ATGT tại điểm đường ngang giao cắt với đường sắt trên QL1A: Km 210+670

Huyện Phú Xuyên

2.950

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7258/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7258/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7258/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7258/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc an toàn giao thông Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7258/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc an toàn giao thông Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7258/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 7258/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc an toàn giao thông Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 7258/QĐ-UBND 2017 Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc an toàn giao thông Hà Nội

            • 19/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực