Quyết định 7261/QĐ-UBND

Quyết định 7261/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7261/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính ủy ban nhân dân Đà Nẵng 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7261/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DO UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 814/TTr-STC ngày 18/9/2015 trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp tại Công văn số 2084/STP-XDKTVB ngày 27/8/2015 và số 2174/STP-XDKTVB ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành trong lĩnh vực tài chính, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND tp;
- UBMTTQVN TP ĐN và các đoàn thể;
- Sở Tư pháp tp ĐN;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tp;
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- TT Công báo TP Đà Nẵng;
- Chánh Văn phòng UBND tp;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7261/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 7261/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 02/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7261/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7261/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính ủy ban nhân dân Đà Nẵng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 7261/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính ủy ban nhân dân Đà Nẵng 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 7261/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Võ Duy Khương
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày hiệu lực 02/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 7261/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính ủy ban nhân dân Đà Nẵng 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 7261/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính ủy ban nhân dân Đà Nẵng 2015

  • 02/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực