Quyết định 73/2007/QĐ-UBND

Quyết định 73/2007/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 87/2006/QĐ-UBND quy định giá thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 73/2007/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 87/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 45/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2007/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 87/2006/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 73/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2006/QĐ-UBND NGÀY 14/11/2006 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Thông tư số 114/2004 TT-BTC ngày 26//11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh về việc quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung khoản 3 vào Điều 1 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh về việc quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nội dung sau:

3. Các quy định khác

3.1. Đối với những vị trí đất tiếp giáp biển đơn giá thuê đất tăng 0,25% (+) so với đơn giá đã ghi tại khoản 1 Điều 1.

3.2. Trường hợp đủ điều kiện chọn hình thức trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê đất thì đơn giá thuê tăng thêm 50% đơn giá trả tiền hàng năm.

Điều 2. Quy định tại Điều 1 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày từ ngày ký; các quy định khác của Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vi thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 73/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/11/2007
Ngày hiệu lực 23/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2007/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 87/2006/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 73/2007/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 87/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 73/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Võ Lâm Phi
Ngày ban hành 13/11/2007
Ngày hiệu lực 23/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 73/2007/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 87/2006/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2007/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 87/2006/QĐ-UBND