Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 73/2008/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số: 73/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2008)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

1

Thông tư

01/TT-LĐTBXH

06/01/1997

Hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với việc xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Thay thế bởi Thông tư số 12/2005/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

2

Quyết định

198/2005/QĐ-BLĐTBXH

07/3/2005

Ban hành Quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Thay thế bởi Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/02/2006 Ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động.

3

Quyết định

199/2005/QĐ-BLĐTBXH

07/3/2005

Ban hành Quy chế tạm thời hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng;

Thay thế bởi Quyết định số 01/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/02/2006 Ban hành Quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng

4

Thông tư

02/2005/TT-DSGDTE

10/6/2005

Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa bàn quận, huyện, thị xã

Thay thế bởi Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2008/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2008/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2008
Ngày hiệu lực08/02/2009
Ngày công báo24/01/2009
Số công báoTừ số 73 đến số 74
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2008/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật

          • 31/12/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/01/2009

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/02/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực