Quyết định 73/2009/QĐ-UBND

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 14/2009/QĐ-UBND về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2009/QĐ-UBND bổ sung 14/2009/QĐ-UBND thu phí xây dựng địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 73/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2009/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THU PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội;
Căn cứ Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 106/2003/NĐ-CP">06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 97/HĐND-KTNS ngày 07/5/2009 của Thường trực HĐND Thành phố về việc chính sách thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Xây dựng - Sở Tài chính - Cục Thuế Hà Nội tại Tờ trình số 2410/LN:XD-TC-CT ngày 16/4/2009 về việc sửa đổi, bổ sung quy định thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Bổ sung các đối tượng không phải nộp phí xây dựng quy định tại Điều 1: Chủ đầu tư các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng.

2. Giãn thu phí xây dựng đến hết tháng 12/2009 đối với các đối tượng quy định tại Điều 2, gồm:

- Cá nhân đầu tư xây dựng công trình xây dựng nhà riêng lẻ để ở tại địa bàn các huyện thuộc khu vực 3 (gồm Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mê Linh) và huyện Sóc Sơn.

- Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp tập trung.

3. Điều chỉnh thời điểm thu phí xây dựng quy định tại Điều 3: Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng, thực hiện nộp phí xây dựng theo tiến độ dự án:

- Công trình thuộc dự án nhóm A (do các Bộ chuyên ngành tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở): nộp 50% số phí khi có quyết định giao đất, 50% còn lại nộp vào thời điểm Nhà đầu tư được phép huy động được vốn theo quy định.

- Công trình thuộc dự án nhóm B, C: nộp 20% số phí khi tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, 30% khi có quyết định giao đất, 50% còn lại nộp vào thời điểm Nhà đầu tư được phép huy động được vốn theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định khác quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT TU, TTHĐND Thành phố; (để b/c)
- Các Đ/c PCT UBND Thành phố;
- Các Đ/c thành viên UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trung tâm Công báo;
- Các PVP, phòng CV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 73/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/05/2009
Ngày hiệu lực 04/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2009/QĐ-UBND bổ sung 14/2009/QĐ-UBND thu phí xây dựng địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND bổ sung 14/2009/QĐ-UBND thu phí xây dựng địa bàn thành phố Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 73/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành 25/05/2009
Ngày hiệu lực 04/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 73/2009/QĐ-UBND bổ sung 14/2009/QĐ-UBND thu phí xây dựng địa bàn thành phố Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2009/QĐ-UBND bổ sung 14/2009/QĐ-UBND thu phí xây dựng địa bàn thành phố Hà Nội

  • 25/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/06/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực