Quyết định 73/2009/QĐ-UBND

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 73/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 307/TTr-STP ngày 05/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

1. Đối với địa bàn các huyện (trừ Huyện Côn Đảo), Thị xã Bà Rịa, Thành phố Vũng Tàu: Giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện.

2. Đối với địa bàn Huyện Côn Đảo: Các hợp đồng, giao dịch được lựa chọn chứng thực tại Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo hoặc công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2009.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thi hành Quyết định này

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TTr.Tỉnh ủy (báo cáo);
- TTr. HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Vụ Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp);
- Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp);
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp (để theo dõi);
- Báo BRVT; Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 73/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/10/2009
Ngày hiệu lực 01/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 73/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành 12/10/2009
Ngày hiệu lực 01/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 73/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch

  • 12/10/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực