Quyết định 73/2011/QĐ-UBND

Quyết định 73/2011/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 73/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 31/2015/QĐ-UBND giá đất tính thu tiền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2011/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Thực hiện Công văn số 763/HĐND-VP ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Cục trưởng Cục thuế tại Tờ trình số 2093/TTrLN-TC-TNMT-CT ngày 03 tháng 10 năm 2011 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đề tính thu tiền sử đất ở của hộ gia đình, cá nhận trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi được cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất ở đối với phần diện tích đới với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở tại địa phương; được phép chuyển mục đích sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương), cụ thể như sau:

a) Hệ số áp dụng giá đất ở tại khu vực nông thôn:

Stt

Địa bàn

50m đầu tiếp giáp đường giao thông

(hoặc vị trí 1)

Các vị trí (50m) liền kề sau, tiếp theo còn lại

1

Xã Long Sơn (thành phố Vũng Tàu)

1,5

1,5

2

Xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền)

Xã Lộc An (huyện Đất Đỏ)

1,5

1,2

3

Xã Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng (thị xã Bà Rịa)

Xã Kim Long (huyện Châu Đức)

Xã Phước Hưng (huyện Long Điền)

1,2

1,1

4

Huyện Côn Đảo và các xã còn lại

1,0

1,0

b) Hệ số áp dụng giá đất ở tại đô thị:

Stt

Địa bàn

Vị trí

Các vị trí còn lại

1

Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nguyễn An Ninh, Thắng Tam, Thắng Nhất (thành phố Vũng Tàu).

Thị trấn Phú Mỹ

Thị trấn Long Hải

1,5

1,2

2

Phường 9, 10, 11, 12, Rạch Dừa (thành phố Vũng Tàu).

Phường Phước Trung, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Long Tâm, Phước Hưng, Long Toàn, Long Hương, Kim Dinh (thị xã Bà Rịa)

1,5

1,1

3

Thị trấn Ngãi Giao, Phước Hải, Phước Bửu, Long Điền, Đất Đỏ

1,2

1,05

Vị trí, loại đường, khu vực của từng thửa đất được xác định theo quy định ban hành kèm theo Quyết định quy định bảng giá các loại đất ban hành ngày 01 tháng 01 hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các trường hợp phát sinh (hồ sơ được xác định thời điểm để tính tiền sử dụng đất) kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 73/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2011
Ngày hiệu lực 31/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/08/2015
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 73/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 73/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành 21/12/2011
Ngày hiệu lực 31/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/08/2015
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 73/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất

Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất