Quyết định 73/2016/QĐ-UBND

Quyết định 73/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2016/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2016/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai tại Tờ trình số 3388/TTr-SCT ngày 17/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. 
CHỦ TỊCH
PHÓ 
CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này phân cấp cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận).

2. Đối tượng áp dụng

a) Quy định này áp dụng đối với cơ quan được phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai.

b) Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Giải thích từ ngữ

a) Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khi được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.

b) Cửa hàng bán LPG chai là cửa hàng bán các loại LPG chai cho khách hàng.

c) Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai là cửa hàng chỉ sử dụng vào việc bán các loại LPG chai và thiết bị phụ trợ sử dụng LPG, được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

d) LPG chai là LPG đã được nạp vào chai LPG tiêu chuẩn theo một khối lượng nhất định.

đ) Chai LPG là chai chịu áp lực được chế tạo theo quy chuẩn kỹ thuật nhất định dùng để chứa LPG và nạp lại được, còn gọi là chai tiêu chuẩn.

Điều 2. Nội dung phân cấp

1. Căn cứ quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG đã được duyệt tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 và các quyết định bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

2. Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực LPG tại địa phương; hướng dẫn doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực LPG.

3. Quản lý hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh LPG chai

a) Kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh LPG chai; tiếp nhận giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh LPG chai trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên cơ sở bảo đảm khả năng thẩm tra, đánh giá các quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán LPG chai.

4. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG, công tác cấp Giấy chứng nhận, các công tác khác có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh LPG chai trên địa bàn.

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh, giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh LPG trên địa bàn toàn tỉnh; phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện một số chức năng quản lý Nhà nước và thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai ở địa phương.

2. Việc phân cấp bảo đảm tuân thủ pháp luật, tính thống nhất trong quản lý Nhà nước; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, thực trạng quản lý hoạt động kinh doanh LPG chai trên địa bàn tỉnh. Nội dung quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh LPG chai thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Việc phân công cán bộ chuyên trách lĩnh vực LPG không làm tăng thêm biên chế, số lượng biên chế trong tổng số biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

1. Trình tự cấp Giấy chứng nhận

a) Thương nhân có nhu cầu nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

b) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới.

d) Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

2. Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu Phụ lục 17 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương).

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

c) Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

d) Bản sao chứng chỉ đào tạo hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, an toàn của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.

đ) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG. (Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG).

e) Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai phải bổ sung tài liệu chứng minh địa điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. Nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Giấy chứng nhận cấp lại phải có quy định hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng. Hồ sơ đề nghị cấp lại:

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai do bị mất, sai sót hoặc hư hỏng (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương).

b) Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã được cấp (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa cấp lại Giấy chứng nhận.

2. Giấy chứng nhận được điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh gồm:

a) Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương).

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

c) Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm, thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

3. Trước 30 (ba mươi) ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực, thương nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Hồ sơ đề nghị gia hạn gồm:

a) Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương).

b) Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Giấy chứng nhận đủ điều kiện chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm.

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị thu hồi trong các trường hợp:

a) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp phép.

b) Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định của Giấy chứng nhận.

c) Cho thuê, mượn Giấy chứng nhận; tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận.

d) Chấm dứt hoạt động kinh doanh.

đ) Giấy chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi Giấy chứng nhận và toàn bộ bản sao Giấy chứng nhận hiện có đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về thực hiện Quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa hướng dẫn thực hiện Quy định này.

2. Chủ trì cung cấp tình hình cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và các quyết định điều chỉnh có liên quan đến thời điểm quyết định phân cấp có hiệu lực.

3. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra công tác cấp Giấy chứng nhận của các địa phương, việc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp.

4. Tổng hợp, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc phân cấp theo Quy định này và đề xuất hướng xử lý.

Điều 8. Trách nhiệm của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với hoạt động kinh doanh LPG chai; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh LPG chai; định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các điểm kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

1. Xây dựng, ban hành bộ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG cho cửa hàng bán LPG chai, công khai Bộ thủ tục tại nơi giải quyết, trên Cổng thông tin điện tử của huyện để thương nhân nghiên cứu, thực hiện.

2. Triển khai kịp thời các chính sách, quy định quản lý của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG nói chung, kinh doanh LPG chai nói riêng đến thương nhân kinh doanh LPG và các chủ thể có liên quan.

3. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận trên cơ sở tham mưu của Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, không thực hiện phân cấp lại cho cấp phòng; kiểm tra hoạt động kinh doanh LPG chai trên địa bàn. Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Sở Công Thương về kết quả cấp Giấy chứng nhận, kết quả công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh LPG chai trên địa bàn.

4. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện việc phân cấp theo Quy định này.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 73/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2016/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 73/2016/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu73/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Vĩnh
       Ngày ban hành02/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 73/2016/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2016/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai