Quyết định 73/2016/QĐ-UBND

Quyết định 73/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 220/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2016/QĐ-UBND sửa đổi 220/2014/QĐ-UBND đăng ký hộ tịch yếu tố nước ngoài Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2016/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 220/2014/QĐ-UBND NGÀY 26/4/2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ TRA CỨU, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 03/TTr-STP ngày 21 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp như sau:

1. Sửa đổi trích yếu Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND và Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND như sau: “Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp”.

2. Sửa đổi nội dung: “các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài” tại Điều 1 Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND và Điều 1, Điều 3, khoản 1 Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND như sau: “việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài”.

3. Sửa đổi điểm a, b Khoản 2 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND như sau:

“a) Danh sách 1 là danh sách trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng cần tìm gia đình thay thế mà không phải là trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo theo mẫu TP/CN-2014/DS.01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

b) Danh sách 2 là danh sách trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em từ 5 tuổi trở lên hoặc có hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế theo mẫu TP/CN-2014/DS.02 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.”

4. Bãi bỏ nội dung: “đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài” tại tiêu đề Mục 1 Chương II Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND.

5. Bãi bỏ Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 220/2014/QĐ-UBND.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2016
Ngày hiệu lực06/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2016/QĐ-UBND sửa đổi 220/2014/QĐ-UBND đăng ký hộ tịch yếu tố nước ngoài Bắc Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 73/2016/QĐ-UBND sửa đổi 220/2014/QĐ-UBND đăng ký hộ tịch yếu tố nước ngoài Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu73/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýLại Thanh Sơn
       Ngày ban hành27/01/2016
       Ngày hiệu lực06/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 73/2016/QĐ-UBND sửa đổi 220/2014/QĐ-UBND đăng ký hộ tịch yếu tố nước ngoài Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2016/QĐ-UBND sửa đổi 220/2014/QĐ-UBND đăng ký hộ tịch yếu tố nước ngoài Bắc Giang

           • 27/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực