Quyết định 73/2017/QĐ-UBND

Quyết định 73/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2017/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ VÀ VIỆC SỬ DỤNG THUÊ ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công Thương hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11 tháng 07 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh, khai thác và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản lý chợ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1891/TTr-SCT ngày 19 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang:

1. Điểm d, Khoản 3, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“d. Bản sao biên bản cuộc họp giữa đơn vị quản lý kinh doanh chợ với các thương nhân kinh doanh tại chợ và các đối tượng khác liên quan về phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ ”

2. Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ hạng 1, chợ đầu mối.

b. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ hạng 2, hạng 3.”

3. Sửa đổi thẩm quyền ký mẫu phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, tại phụ lục 2 và mẫu phê duyệt nội quy chợ tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 như sau:
“TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
             CHỦ TỊCH”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Wesite Chính Phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh AG;
- Trung tâm CB - TH;
- Lưu KTN, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 73/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu73/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành26/10/2017
       Ngày hiệu lực15/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 73/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND An Giang

           • 26/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực