Quyết định 73/2019/QĐ-UBND

Quyết định 73/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 79/2014/QĐ-UBND quy định về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 79/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2014/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều v biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính hưng dẫn việc lập dự toán, quản , sử dụng và quyết toán kinh phí bo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 4279/TTr-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm định s 2476/BC-STP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- V
ăn phòng HĐND tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, CV Khối NCTH;
- Lưu: VT, VXNV. NAM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2019
Ngày hiệu lực10/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 79/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 73/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 79/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu73/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành31/12/2019
       Ngày hiệu lực10/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (10/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 73/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 79/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 79/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

           • 31/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực