Quyết định 730/QĐ-UBND

Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 730/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hòa giải thương mại Sở Tư pháp Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 833/TTr-STP ngày 27/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện t
tỉnh;
- VPUB: LĐ, TTTH-CB
- Lưu: VP, KSTTHC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 94, đường 16/4, thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm

Không quy định

Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

02

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của hòa giải viên thương mại vụ việc

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

03

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

10 ngày làm việc ktừ ngày nhận được giy đnghị

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

04

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

05

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác đến tỉnh Ninh Thuận

10 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

06

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

07 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

07

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/ chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

05 ngày m việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

08

Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

09

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

07 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

10

Cấp lại Giy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

11

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

12

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác đến tỉnh Ninh Thuận

07 ngày m việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

13

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

07 ngày m việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

- Như trên -

- Như trên -

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 730/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu730/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2018
Ngày hiệu lực09/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 730/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 730/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hòa giải thương mại Sở Tư pháp Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 730/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hòa giải thương mại Sở Tư pháp Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu730/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành09/05/2018
        Ngày hiệu lực09/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 730/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hòa giải thương mại Sở Tư pháp Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 730/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hòa giải thương mại Sở Tư pháp Ninh Thuận

            • 09/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực