Quyết định 730/QĐ-UBND

Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 730/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số: 415/SCT-QLTM ngày 06 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (có Quy chế chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Nội vụ, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng cục Quản lý thị trường; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 730/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước của các Sở, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và đơn vị liên quan đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ngành; UBND cấp huyện, đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp và áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mục đích phối hợp

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp theo hướng thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và các đơn vị liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Phân định rõ trách nhiệm của các Sở, Ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

2. Việc phối hợp quản lý dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan và các quy định hiện hành nhm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật.

3. Việc phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm chính xác khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không gây phiền hà, cản trở hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Việc tổ chức kiểm tra phối hợp với các lực lượng và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan phải do người đứng đầu cơ quan đó có yêu cầu bằng văn bản. Nghiêm cấm công chức tự ý tổ chức phối hợp với các cơ quan khác để tiến hành kiểm tra, kiểm soát trái với Quy chế này.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cp, người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Quản lý việc đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

3. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

4. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Quy chế này. Phối hợp giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng đa cấp; kết quả hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công đu mối (cung cấp thông tin, số điện thoại, thư điện tử công vụ của lãnh đạo và chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp gửi Sở Công Thương tổng hợp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị mình. Đồng thời thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện.

2. Cách thức phối hợp: Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp, các Sở, Ban, Ngành, địa phương thực hiện phối hợp bằng một trong các cách sau:

- Ban hành văn bản;

- Trao đi trực tiếp;

- Liên lạc bằng điện thoại hoặc thư điện tử công vụ.

3. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phi hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả gửi Sở Công thương tổng hợp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công thương

1. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành và các thủ tục hành chính khác theo ủy quyền của Bộ Công thương. Có trách nhiệm gửi bản sao văn bản xác nhận trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan khi cần thiết để phối hp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức các cấp trực tiếp thực hiện hoạt động quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

4. Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan và người dân trên địa bàn. Khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thì Sở Công thương thông tin đến các cơ quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xlý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

5. Thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ trì, phối hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý đi với hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh.

8. Báo cáo theo định kỳ hng năm hoặc đột xuất với Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

9. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phi hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi cần thiết. Kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp của Quy chế để việc phối hợp giữa các Sở, Ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan đạt hiệu quả hơn.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp. Cung cấp thông tin, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử công vụ của lãnh đạo và cán bộ theo dõi, giải quyết các công việc liên quan công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công thương.

2. Chủ động lập kế hoạch triển khai, hoặc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên giám sát, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

1. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp. Cung cấp thông tin, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử công vụ của lãnh đạo và công chức theo dõi, giải quyết các công việc liên quan công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công thương.

2. Chủ động phối hợp với các Sở, Ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyn hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cp. Kết hợp việc kiểm tra phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

4. Phối hợp với Sở Công thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Báo cáo kết quả kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất về Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công thương).

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận danh sách doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Hướng dẫn doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp kê khai và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật

3. Chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong việc kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế (trong đó có kiểm tra việc chi hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp) nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cp, người tham gia bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp. Cung cấp thông tin, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử công vụ của lãnh đạo và công chức theo dõi, giải quyết các công việc liên quan công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công thương.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính đi với các mặt hàng thực phẩm chức năng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Y tế quản lý và các nội dung khác liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Có trách nhiệm gửi bản sao văn bản xác nhận trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan khi cần thiết để phối hp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm tại địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công thương phối hợp quản lý.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp. Cung cấp thông tin, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử công vụ của lãnh đạo và công chức theo dõi, giải quyết các công việc liên quan công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công thương.

2. Phối hợp với Sở Công thương rà soát, xử lý cán bộ, công chức tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp về pháp luật và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và đơn vị liên quan chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân. Cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp;

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; truyền tải đúng thông tin về pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 13. Trách nhiệm các Sở, Ngành liên quan

1. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý.

2. Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công thương đ phi hợp quản lý.

4. Phối hợp với Sở Công thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thm quyn b sung, điu chỉnh những quy định không phù hp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cp.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các Sở, Ngành và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn quản lý, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện và đồng thời vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép, biến tướng trên địa bàn quản lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc địa bàn quản lý gửi Sở Công thương đ tổng hợp.

5. Phối hợp với Sở Công thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 16. Cung cấp thông tin và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công thương trước ngày 15 tháng 12 hng năm và đột xuất (nếu có) để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phản ánh kịp thời gửi Sở Công thương tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 730/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu730/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2019
Ngày hiệu lực10/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 730/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 730/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 730/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu730/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýĐỗ Thị Minh Hoa
        Ngày ban hành10/05/2019
        Ngày hiệu lực10/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 730/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 730/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Bắc Kạn

            • 10/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực