Quyết định 732/QĐ-BTTTT

Quyết định 732/QĐ-BTTTT năm 2013 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 732/QĐ-BTTTT năm 2013 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 732/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại,

QUYẾT ĐỊINH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 732/QĐ-BTTTT ngày 20/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện một số hoạt động cụ thể như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại

a) Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình trong nước và ngoài nước phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan

b) Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về lĩnh vực thông tin đối ngoại

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học công nghệ, các đơn vị liên quan

c) Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, các đề án, dự án thông tin đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

d) Nghiên cứu xây dựng đề án huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác thông tin đối ngoại, trong đó có việc xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện Chiến lược TTTT, các đơn vị liên quan

đ) Tổ chức nghiên cứu các điều kiện cần thiết để chuẩn bị xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện Chiến lược TTTT, các đơn vị liên quan

2. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại

a) Tổ chức các khóa học đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại

- Đơn vị đầu mối: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

b) Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại

- Đơn vị đầu mối: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

3. Hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam

a) Đẩy mạnh công tác xuất bản phục vụ thông tin đối ngoại và quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài.

- Đơn vị chủ trì: Cục Xuất bản

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại, các đơn vị liên quan

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và các sự kiện đối ngoại lớn

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản, Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

c) Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài

- Đơn vị đầu mối: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

d) Quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương

- Đơn vị đầu mối: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

đ) Sản xuất các ấn phẩm, các chương trình truyền hình giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh các mặt, nét văn hóa đặc sắc của các địa phương

- Các đơn vị phối hợp: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Báo chí, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

e) Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong và ngoài nước

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

g) Làm phim, xuất bản sách và các ấn phẩm về các chủ đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí ở Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

h) Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

i) Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc

- Đơn vị đầu mối: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Báo chí, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

k) Giới thiệu tiềm năng biển cùng những sản phẩm đạt Thương hiệu Biển Việt Nam ra nước ngoài

- Đơn vị đầu mối phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại

l) Xây dựng, quảng bá hệ thống địa danh Việt Nam, hệ thống bản đồ điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền quốc gia

- Các đơn vị đầu mối phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản

m) Xây dựng các cụm thông tin tại khu vực cửa khẩu biên giới phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Ban quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia

n) Tổ chức và tham gia các hoạt động quảng bá về sản phẩm thông tin đối ngoại tại các hội chợ, triển lãm và hội thảo quốc tế

- Đơn vị đầu mối: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Xuất bản, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

o) Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin về Việt Nam; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động, quảng bá hình ảnh đất nước

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

4. Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại

a) Nghiên cứu xây dựng hệ thống tùy viên báo chí tại một số địa bàn trọng điểm

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan

b) Bố trí tùy viên văn hóa tại các địa bàn trọng điểm

- Đơn vị đầu mối phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Thông tin đối ngoại

c) Xây dựng quy hoạch mạng lưới các Trung tâm văn hóa - thông tin của Việt Nam tại một số địa bàn trọng điểm

- Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại, các đơn vị liên quan

d) Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Đơn vị đầu mối phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Hợp tác quốc tế

đ) Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài

- Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại, các đơn vị liên quan

e) Xây dựng kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại

a) Xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

b) Xây dựng Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Xuất bản

c) Nghiên cứu xây dựng đề án huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác thông tin đối ngoại, trong đó có việc xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại và Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan

d) Khảo sát, đánh giá hiệu quả thông tin đối ngoại của các dịch vụ thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại do Nhà nước đặt hàng

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

đ) Điều tra dư luận xã hội học về nhận thức chủ quyền biển, đảo

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

e) Điểm báo và tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài nói về Việt Nam và tổ chức giao ban thông tin đối ngoại giữa các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

2. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại

a) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ chuyên trách công tác thông tin đối ngoại của các Sở Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan

c) Tập huấn báo chí về công tác phòng, chống rửa tiền tại Quảng Ninh và Cần Thơ; tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo cho quân chủng Hải quân, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc tại Hải Phòng, cho cán bộ đoàn thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan

3. Hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam

a) Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh công tác xuất bản phục vụ thông tin đối ngoại và quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2013-2020”

- Đơn vị chủ trì: Cục Xuất bản

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại, các đơn vị liên quan

b) Tham gia triển lãm tem bưu chính quốc tế do Liên minh bưu chính thế giới tổ chức

- Đơn vị chủ trì: Vụ Bưu chính

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

c) Xuất bản sách thông tin đối ngoại với các chủ đề tuyên truyền về chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo Việt Nam; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người nước ngoài

- Đơn vị chủ trì: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Cục Xuất bản, Cục Thông tin đối ngoại, các đơn vị liên quan

d) Tổ chức Triển lãm Anh và Tuần phim Việt Nam với tên gọi “Việt Nam - Điểm hẹn thế giới” năm 2013 tại Ucraina

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản, Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan

đ) Sản xuất các phim chuyên san, chuyên đề cho chương trình “Văn hóa và hội nhập” phát trên kênh VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

e) Tchức Triển lãm Quốc tế Vietnam Telecomp 2013

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Báo chí và Hp tác truyền thông quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

g) Tchức Liên hoan Ảnh, Phóng sự và Phim tài liệu về bảo vệ môi trường trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2013

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Báo chí và Hp tác truyền thông quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quc tế, Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bn, các đơn vị liên quan

h) Giới thiệu, quảng bá đ án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”

- Đơn vị chủ trì: Vụ Công nghệ Thông tin

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan

i) Tuyên truyền, xây dựng hình ảnh Việt Nam là mt nước có sn phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng tốt

- Đơn vị chủ trì: Vụ Công nghệ Thông tin

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

k) Triển khai các hoạt động nhân năm hữu nghị, ngoại giao với các nước gồm Nhật, Anh, Bắc Ailen, Pháp, Ý, Úc, Hà Lan, Singapore và Malaysia

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hp: Các đơn vị liên quan

l) Tham gia các hoạt động thông tin tuyên truyền trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc, UNESCO, FRANCOPHONE, các tổ chức quốc tế chuyên ngành về thông tin và truyền thông

- Đơn vị chtrì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

m) Xây dựng các chương trình và tổ chức đón các đoàn phóng viên nước ngoài vào Việt Nam tác nghiệp gồm Lào, Campuchia, Anh, Hy Lạp, Trung Quốc, Ba Lan

- Đơn vị chtrì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế

n) Tuyên truyền việc triển khai thực hiện 3 văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thông qua tổ chức sản xuất phim tuyên truyền về biên giới

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế, các đơn vị liên quan

o) Triển khai các nhiệm vụ vdân chủ, nhân quyn

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, Cục Qun lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, các đơn vị liên quan

p) Triển khai tiếp các hoạt động thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thông qua hoàn thiện và chuyển giao Cụm thông tin đối ngoại tại Thác Bản Giốc, khảo sát và xây dựng Cụm thông tin đối ngoại tại một số cửa khẩu quốc tế

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan

q) Đẩy mạnh công tác qung bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam thông qua các kênh phát thanh truyền hình đối ngoại và sách điện tử (trong năm 2013 tập trung giới thiệu hệ thống sách Trắng của Việt Nam) trên trang Thông tin điện tử đối ngoại vietnam.vn

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Cục Qun lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Báo chí và Hp tác truyền thông quốc tế, các đơn vị liên quan

r) Triển khai chuyên trang viet-phap.vn tiếng Việt trên trang Thông tin điện tử đối ngoại vietnam.vn nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp

- Đơn vị chtrì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan

s) Tchức Triển lãm trưng bày ảnh, tư liệu, bn đồ về Hoàng Sa và Trường Sa

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, các đơn vị liên quan

t) Tchức triển lãm sách nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh tại Thư viện quốc gia vào tháng 9/2013

- Đơn vị chủ trì: Cục Xuất bn

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan

4. Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại

a) Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tn, báo chí Việt Nam nước ngoài

- Đơn vị chủ trì: Viện chiến lược Thông tin và Truyn thông

- Đơn vị phi hợp: Các đơn vị liên quan

b) Trin khai thực hiện Quy hoạch phát thanh, truyền hình đối ngoại đến năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Cục Qun lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện t

- Đơn vị phối hợp: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Cục Thông tin đối ngoại, các đơn vị liên quan

c) Thực hiện Đề án “Cung ứng dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam nước ngoài”

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại, Cục Viễn thông, Viện Chiến lược TTTT, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC

d) Thực hiện Đề án “Cung ứng dịch vụ truyền hình đối ngoại đa phương tiện”

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin đối ngoại

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Viễn thông, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

đ) Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại, trong đó xây dựng báo đối ngoại quốc gia vào năm 2015

- Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Cục Báo chí, Cục Qun lý phát thanh truyền hình và thông tin điện t, Cục Thông tin đối ngoại, các đơn vị liên quan

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch, các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình cụ thể, dự toán ngân sách nằm trong ngân sách đã được duyệt để thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính xem xét việc phân bngân sách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được đề xuất trong Kế hoạch.

3. Cục Thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Văn phòng giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 732/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu732/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2013
Ngày hiệu lực20/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 732/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 732/QĐ-BTTTT năm 2013 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 732/QĐ-BTTTT năm 2013 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu732/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýĐỗ Quý Doãn
        Ngày ban hành20/06/2013
        Ngày hiệu lực20/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 732/QĐ-BTTTT năm 2013 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 732/QĐ-BTTTT năm 2013 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại

           • 20/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực