Quyết định 732/QĐ-UBND

Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 732/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tnh Trà Vinh tại Tờ trình số 512/TTr-STP ngày 04/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ tổng hp kết quả thực hiện báo cáo theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ủy ban M
ặtt trận Tổ quốc Việt Nam tnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội t
nh;
- Viện ki
m sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Đoàn Luật sư t
nh;
- Hội Luật gia t
nh;
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Tư pháp (02b);
- BLĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu; VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 732/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả thực hiện và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

Đảm bảo nội dung triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và hoàn thành đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật về trợ giúp pháp lý, tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

- Kết quả đu ra: Phát hành tài liệu quán triệt, phổ biến, tập huấn.

b) Tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Hội nghị quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý được tổ chức.

c) Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý trong các hoạt động truyền thông theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có các ấp, xã đặc biệt khó khăn.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý được tổ chức.

d) Phối hợp biên soạn, viết tin bài và phát chuyên trang, chuyên mục với nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua các chuyên trang, chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị, đề xuất.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý và lồng ghép tập huấn công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Các Hội nghị tập huấn.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị, đề xuất.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị, đề xuất.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tnh, Hội Nông dân tnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị, đề xuất.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thống kê và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị, đề xuất.

5. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, được niêm yết tại các cơ quan tiến hành ttụng trên địa bàn tỉnh và gửi Bộ Tư pháp để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này.

- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý; hướng dẫn các sở, ban, ngành tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

2. Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh còn lại

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp triển khai hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 732/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu732/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2018
Ngày hiệu lực18/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 732/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 732/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 732/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu732/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýKim Ngọc Thái
        Ngày ban hành18/04/2018
        Ngày hiệu lực18/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 732/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 732/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Trà Vinh

           • 18/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực