Quyết định 733/QĐ-BCA-V03

Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật


B CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/QĐ-BCA-V03

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật ph biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của Bộ Công an năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 301/V03-P6 ngày 01 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c thành viên Hội đồng PHPBGDPL BCA
;
-
VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử
của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V03 (P6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định s 733/QĐ-BCA-V03 Ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCA ngày 02/12/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2021 và những năm tiếp theo; Chỉ thị s14/CT-BCA-V01 ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2021, Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong CAND; các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an về PBGDPL và các kế hoạch trin khai thi hành các đạo luật mới được Quốc hội ban hành, đặc biệt là các đạo luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng CAND.

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt động thực thi công vụ, góp phần làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL đạt hiệu quả thiết thực; nâng cao tinh thần tự học tập, tìm hiểu pháp luật và năng lực áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND.

2. Yêu cầu

2.1. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò chủ động tham mưu của tổ chức pháp chế các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương), trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở Công an các cấp.

2.2. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL; nội dung tuyên truyền, phổ biến bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL. Gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL với xây dựng, thực hiện hiệu quả các cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2021 là: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tchức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

2. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Công an.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021.

3. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong xã hội về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội, y ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, cho ý kiến hoặc ban hành trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

4. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được cấp có thẩm quyền ban hành liên quan đến công tác công an. Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng CAND cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an cấp xã, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, giáo viên giảng dạy pháp luật trong các học viện, trường CAND, hội viên Chi hội Luật gia các cấp trong CAND.

4.1. Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ hp thứ 10, 11 và do y ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng CAND.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

4.2. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu các luật có liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng CAND được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ hp thứ 10, 11.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

5. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu dạy học, đổi mới hình thức, biện pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL trong các học viện, trường CAND phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

- Cơ quan thực hiện: X02, các học viện, trường CAND.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

6. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09 tháng 11) trong CAND theo quy định của Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với hình thức và nội dung phù hợp, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, trách nhiệm trong hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021.

7. Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2021.

8. Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các đề án trong Chương trình.

- Đơn vị thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

9. Triển khai thực hiện các đề án về PBGDPL.

9.1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CAND, đáp ứng yêu cu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (ban hành kèm theo Quyết định số 4793/QĐ-BCA-V19 ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an) và Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 07/5/2018 của Bộ Công an về củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CAND. Tiếp tục củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL Công an các đơn vị, địa phương. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021; thời gian tổng kết việc thực hiện Đề án (có kế hoạch cụ th riêng).

9.2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và Quyết định của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong CAND năm 2021. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021; thời gian tổng kết việc thực hiện Đề án (có kế hoạch cụ th riêng).

9.3. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2028/QĐ-BCA-V03 ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”; Quyết đnh s6792/QĐ-BCA-V03 ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trong CAND. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đ án.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021; thời gian tổng kết việc thực hiện Đề án (có kế hoạch cụ thể riêng).

10. Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2021.

11. Tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL; rà soát, hệ thống hóa, cập nhật thông tin pháp luật và các quy định pháp luật mới ban hành và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ lãnh đạo, cốt cán, báo cáo viên pháp luật, hội viên Chi hội Luật gia các cấp trong CAND, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

12. Tiếp tục thực hiện quy định về tuyên truyền, PBGDPL theo Quyết định số 353/QĐ-BCA-V19 ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương. Nghiên cứu, đẩy mạnh việc cập nhật dữ liệu đối với các văn bản liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự vào Hệ cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an và Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

13. Tăng cường PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng các chuyên mục và chương trình tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn các tin, bài viết về tình hình triển khai công tác PBGDPL; xây dựng, quảng bá các trang tài khoản mạng xã hội về PBGDPL, trang/cổng thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả PBGDPL, phù hợp với yêu cầu tình hình mới, khắc phục những khó khăn, hạn chế về kinh phí và ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra.

- Cơ quan thực hiện: V03, X04 và Công an các đơn vị, địa phương

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

14. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

15. Tchức kiểm tra công tác PBGDPL, thành lập các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an các cấp, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL, các chương trình, đề án có liên quan đến PBGDPL của Trung ương và của Bộ Công an.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Công an kiểm tra công tác PBGDPL tại một số đơn vị, địa phương; Công an các đơn vị, địa phương tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an cùng cấp tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại đơn vị, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6), 01 năm (trước ngày 20/12), xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BCA ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ báo cáo trong CAND.

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí cán bộ, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả và xây dựng báo cáo của Bộ Công an trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký, gửi cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 733/QĐ-BCA-V03

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu733/QĐ-BCA-V03
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2021
Ngày hiệu lực01/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(09/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 733/QĐ-BCA-V03

Lược đồ Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu733/QĐ-BCA-V03
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành01/02/2021
        Ngày hiệu lực01/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (09/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 2021 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật

          • 01/02/2021

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/02/2021

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực