Quyết định 733/QĐ-UBND

Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 733/QĐ-UBND 2018 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg giám định tư pháp Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG NGÀY 28/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 500/TTr-STP ngày 04/4/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các sở, ngành được phân công trong Kế hoạch;
- Sở Tư pháp;
- BLĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG NGÀY 28/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 733/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của y ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (gọi tắt là Đề án) , Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong giai đoạn tiếp theo; bảo đảm hoạt động giám định tư pháp đáp ứng tt các yêu cầu của công tác ttụng, công tác phòng, chng tham nhũng; đồng thời gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

- Khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong quản lý và tổ chức, hoạt động của giám định tư pháp.

- Tận dụng tối đa nguồn lực hiện có; đồng thời bảo đảm tính khoa học và phù hợp với thực tiễn của hoạt động giám định tư pháp tại địa phương.

- Trên cơ sở Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các sở, ngành tỉnh có liên quan tăng cường trách nhiệm, phối hợp xây dựng các gii pháp thiết yếu, cụ thể để thực hiện hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ, giải pháp phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động của giám định tư pháp; góp phần nâng cao chất lượng của công tác tố tụng, công tác phòng, chống tội phạm phòng, chống tham nhũng; đồng thời tạo động lực thúc đy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp y, pháp y tâm thần cả về slượng và chất lượng chuyên môn, kiến thức pháp lý đáp ứng yêu cu của công tác giám định tư pháp trong tình hình mới.

b) Đu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho tổ chức giám định tư pháp công lập bảo đảm thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của hoạt động tố tụng đối với giám định tư pháp.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan trưng cầu giám định.

d) Nghiên cứu, kiến nghị cơ chế phù hợp đtổ chức thực hiện giám định theo yêu cầu của hoạt động tố tụng trong các lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp công lập chuyên trách (tài chính, ngân hàng, tiền tệ, xây dựng, văn hóa, tài nguyên môi trường...); đồng thời đề ra giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

III. NHIỆM VỤ VÀ GII PHÁP TRỌNG TÂM

1. Hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, các sở, ngành tỉnh tổ chức rà soát những điểm bất cập từ thực tiễn hoạt động, để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp; cụ thể như sau:

a) Về lĩnh vực trưng cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

- Cơ quan chủ trì:

+ Công an tỉnh đối với hoạt động điều tra.

+ Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì đối với hoạt động truy tố.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì đối với hoạt động xét xử.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành quy trình giám định hoặc hướng dẫn áp dụng quy trình giám định đối với các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, xây dựng, văn hóa, tài nguyên và môi trường, đầu tư, thông tin và truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, khoa học và công nghệ,....

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh và các sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng người giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định.

a) Củng cố hệ thống tổ chức giám định kỹ thuật hình sự theo hướng tinh gọn.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.

b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, các sở, ban, ngành tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung quy định về cơ sở vật chất tối thiểu đối với các tổ chức giám định tư pháp công lập; hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Y tế đối với lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần.

+ Công an tỉnh đối với lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

+ Các sở, ngành tỉnh đối với lĩnh vực chuyên ngành (nếu có).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

c) Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành ttụng.

Kiến nghị Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành trung ương hỗ trợ tập huấn tại địa phương về các lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Đề xuất chương trình tập huấn từng lĩnh vực cụ thể trong hàng năm).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp

a) Đổi mới quy trình rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc đảm bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cu giám định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

- Cơ quan phối hợp Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

- Thời hạn thực hiện: Năm 2018.

b) Ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định.

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ngành tỉnh có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Trà Vinh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Các Sở, ngành tỉnh có liên quan tăng cường trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.

4. Kinh phí thực hiện Đề án:

a) Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được sử dụng từ các nguồn: Ngân sách hỗ trợ từ Trung ương, ngân sách địa phương và từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

b) Sở Tài chính cân đi tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho các sở ngành tỉnh được giao nhiệm vụ để đảm bo thực hiện các nhiệm vụ, hoạt đng của Kế hoạch này hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

5. Hướng dẫn thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tng kết

a) Sở Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Căn cứ vào tính chất đặc thù và yêu cầu thực tin tng lĩnh vực giám định các s, ngành tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch ở ngành, lĩnh vực thuộc quyền quản lý.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch trong ngành.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc sơ kết (sau 03 năm thực hiện), tiến hành tng kết (sau 05 năm thực hiện) để đánh giá, rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm đạt được mục tiêu Kế hoạch./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 733/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu733/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2018
Ngày hiệu lực18/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 733/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 733/QĐ-UBND 2018 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg giám định tư pháp Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 733/QĐ-UBND 2018 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg giám định tư pháp Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu733/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýKim Ngọc Thái
        Ngày ban hành18/04/2018
        Ngày hiệu lực18/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 733/QĐ-UBND 2018 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg giám định tư pháp Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 733/QĐ-UBND 2018 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg giám định tư pháp Trà Vinh

            • 18/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực