Quyết định 734/QĐ-UBND

Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 734/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 734/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4223/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 34/TTr-SLĐTBXH ngày 04/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Công khai Danh mục thủ tục hành chính đã công bố tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Thường xuyên rà soát và kịp thời đề xuất trình cấp thẩm quyền quyết định công bố điều chỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp với kết quả công bố của Bộ, ngành và địa phương áp dụng hiện hành theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết của cấp tỉnh trong phạm vi chức năng quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành theo Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

1. Lĩnh vực: An toàn lao động

STT

Tên TTHC

Tên TTHC liên thông

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện (7)

Căn cứ pháp lý

Mức độ 3

Mức độ 4

Qua dịch vụ Bưu chính công ích

Tiếp nhận

Trả kết quả

TN& TKQ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(8)

1

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

 

3 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 1497/QĐ- UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐ- TB&XH

2

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

 

3 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 1497/QĐ- UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐ- TB&XH

3

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

 

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 1497/QĐ- UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

4

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở

 

10 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 1497/QĐ- UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 1683/QĐ- LĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

 

30 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 1497/QĐ- UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017của Bộ LĐ- TB&XH

6

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

 

30 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 1497/QĐ- UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017của Bộ LĐ- TB&XH

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

 

30 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 1497/QĐ- UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 376/QĐ- LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

8

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

 

30 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 1497/QĐ- UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017của Bộ LĐ- TB&XH

9

Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động

 

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2376/QĐ- UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 748/QĐ-LĐTBXH ngày24/5/2017của Bộ LĐ- TB&XH

10

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

 

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2376/QĐ- UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số748/QĐ-LĐTBXH ngày24/5/2017của Bộ LĐ- TB&XH

11

Khai báo tai nạn lao động

 

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2376/QĐ- UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 748/QĐ- LĐTBXH ngày24/5/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

12

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

 

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2376/QĐ- UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 748/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

13

Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

 

Theo thời hạn điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2376/QĐ- UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số748/QĐ-LĐTBXH ngày24/5/2017của Bộ LĐ- TB&XH

14

Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

 

Theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2376/QĐ- UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số748/QĐ-LĐTBXH ngày24/5/2017của Bộ LĐ- TB&XH

15

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

05 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 355/QĐ- UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 04/12/2017 của Bộ LĐ- TB&XH

2. Lĩnh vực: Người có công

STT

Tên TTHC

Tên TTHC liên thông

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện (7)

Căn cứ pháp lý

Mức độ 3

Mức độ 4

Qua dịch vụ Bưu chính công ích

Tiếp nhận

Trả kết quả

TN& TKQ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(8)

1

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

 

15 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

2

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

3

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

15 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

4

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; - Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ.

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.

 

10 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

20 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

6

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

 

10 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

7

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

20 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

8

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

 

80 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

9

Thủ tục giám định vết thương còn sót

 

65 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

10

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

 

15 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

11

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

95 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

12

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

95 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

13

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

30 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

14

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

15

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

16

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

 

15 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

17

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

18

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

30 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

19

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

20 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

20

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

 

90 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

21

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

22

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

 

30 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

23

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

 

80 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

24

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.

80 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

25

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

26

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

 

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

27

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

 

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

28

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

 

35 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

29

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

04 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

30

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

31

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

13 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

32

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

22 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2016 của Bộ LĐ-TB&XH

3. Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội

STT

Tên TTHC

Tên TTHC liên thông

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện (7)

Căn cứ pháp lý

Mức độ 3

Mức độ 4

Qua dịch vụ Bưu chính công ích

Tiếp nhận

Trả kết quả

TN& TKQ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(8)

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

22 ngày làm việc

 

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

2

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

14 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

14 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

4

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

14 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

25 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1724/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

4. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

STT

Tên TTHC

Tên TTHC liên thông

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện (7)

Căn cứ pháp lý

Mức độ 3

Mức độ 4

Qua dịch vụ Bưu chính công ích

Tiếp nhận

Trả kết quả

TN& TKQ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(8)

1

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

15 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

2

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

10 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015 của Bộ LĐ-TB&XH

3

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

05 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXHngày 10/10/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

4

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

05 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXHngày 10/10/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

5

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

15 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXHngày 10/10/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

6

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

15 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXHngày 10/10/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

7

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

 

15 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXHngày 10/10/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

5. Lĩnh vực: Việc làm

STT

Tên TTHC

Tên TTHC liên thông

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện (7)

Căn cứ pháp lý

Mức độ 3

Mức độ 4

Qua dịch vụ Bưu chính công ích

Tiếp nhận

Trả kết quả

TN& TKQ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(8)

1

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

15 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

2

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyến người lao động nước ngoài của nhà thầu

 

Thời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển được từ 500 lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 lao động Việt Nam.

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

3

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

03 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

4

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

7 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

400.000đ/ giấy phép

x

x

x

x

x

Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

5

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

3 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

300.000đ/ giấy phép

x

x

x

x

x

Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

6

Thu hồi giấy phép lao động

 

20 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

6. Lĩnh vực: Lao động, Tiền lương

STT

Tên TTHC

Tên TTHC liên thông

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện (7)

Căn cứ pháp lý

Mức độ 3

Mức độ 4

Qua dịch vụ Bưu chính công ích

Tiếp nhận

Trả kết quả

TN& TKQ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(8)

1

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.

 

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 1255/QĐ- LĐTBXH ngày 11/8/2017 của Bộ LĐ- TB&XH

2

Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II, hạng III).

 

Không quy định

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 1255/QĐ- LĐTBXH ngày 11/8/2017 của Bộ LĐ- TB&XH

7. Lĩnh vực: Trẻ em

STT

Tên TTHC

Tên TTHC liên thông

Thời hạn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Cách thức thực hiện (7)

Căn cứ pháp lý

Mức độ 3

Mức độ 4

Qua dịch vụ Bưu chính công ích

Tiếp nhận

Trả kết quả

TN& TKQ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(8)

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 

Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 874/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ LĐ-TB&XH

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

05 ngày làm việc

Trung tâm PVHCC tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

Không

x

 

x

x

x

Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 874/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ LĐ- TB&XH

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 734/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu734/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 734/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 734/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 734/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu734/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 734/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 734/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động Bình Định

            • 08/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực