Quyết định 736/QĐ-BGDĐT

Quyết định 736/QĐ-BGDĐT năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 736/QĐ-BGDĐT 2020 sửa đổi Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 VÀ KHOẢN 5 ĐIỀU 1; ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2071/QĐ-BGDĐT NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2017-2018

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 như sau:

“3. Kết thúc học kI trước ngày 20/01, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trưc ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7.

4. Xét công nhn hoàn thành chương trình tiu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học Cơ sở trước ngày 31/7.

5. Hoàn thành tuyn sinh vào lp 10 trưc ngày 15/8."

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4 như sau:

b) Báo cáo vBộ Giáo dục và Đào tạo: Tình hình chuẩn b năm học và tình hình tchức khai giảng trước ngày 10/9; sơ kết hc kỳ I trước ngày 30/01; tng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đnghị xét khen thưởng năm học trước ngày 15/8."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết đnh số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2020.

Khung kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này được áp dụng đi với năm học 2019-2020.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào to, Chủ tch y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đc Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương Đng;
- V
ăn phòng Chủ tch nưc;
- V
ăn phòng Chính ph;
- Văn phòng Quốc hội;
-
Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quc hội;
- Tỉnh
ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- C
ông đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Kh
uyến học Vit Nam;
- Hội Cựu Gi
áo chức Việt Nam;
- B
ộ trưởng;
- C
ác Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- C
ng thông tin điện tử Bộ;
- L
ưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 736/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu736/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2020
Ngày hiệu lực13/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(13/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 736/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 736/QĐ-BGDĐT 2020 sửa đổi Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 736/QĐ-BGDĐT 2020 sửa đổi Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu736/QĐ-BGDĐT
      Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
      Người kýNguyễn Hữu Độ
      Ngày ban hành13/03/2020
      Ngày hiệu lực13/03/2020
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcGiáo dục
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật4 tháng trước
      (13/08/2020)

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 736/QĐ-BGDĐT 2020 sửa đổi Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 736/QĐ-BGDĐT 2020 sửa đổi Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT kế hoạch thời gian năm học

          • 13/03/2020

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/03/2020

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực