Quyết định 736/QĐ-UBND

Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi; Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp tỉnh, huyện do tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 736/QĐ-UBND 2011 phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Hội Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 2502/QĐ-UBND 2012 sửa đổi thù lao lãnh đạo chuyên trách hội đặc thù Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 736/QĐ-UBND 2011 phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Hội Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 21 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI, HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM/DIOXIN VÀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể;

Căn cứ Công văn số 168/TTHĐND-CTHĐ ngày 30 tháng 11 năm 2010 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến thống nhất chế độ phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo các hội: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi; Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, bằng 50% mức lương chuẩn và phụ cấp chức vụ quy định đối với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh cùng cấp, cụ thể như sau:

- Trưởng ban Ban Đại diện, Chủ tịch Hội cấp tỉnh: hệ số 2,99 (= 5,98 x 50%);

- Phó Trưởng ban Ban Đại diện, Phó Chủ tịch Hội cấp tỉnh: hệ số 2,55 (= 5,10 x 50%);

- Các chức danh chuyên trách khác như Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thư ký cấp tỉnh: hệ số 1,8 (= 3,60 x 50%);

- Trưởng ban Ban Đại diện, Chủ tịch Hội cấp huyện: hệ số 1,8 (= 3,60 x 50%);

- Phó Trưởng ban Ban Đại diện, Phó Chủ tịch Hội cấp huyện: hệ số 1,6 (= 3,20 x 50%).

Điều 2. Kinh phí chi trả phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo các hội: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi; Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin; Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật được bảo đảm từ ngân sách tỉnh hàng năm giao cho đơn vị.

Các tổ chức hội khác trên địa bàn tỉnh, tùy theo kinh phí của hội, áp dụng mức phụ cấp tương đương với các chức danh trên để chi trả cho cán bộ hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/4/2011.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức hội có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 736/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 736/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày hiệu lực 01/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 736/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 736/QĐ-UBND 2011 phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Hội Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 736/QĐ-UBND 2011 phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Hội Quảng Trị
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 736/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày hiệu lực 01/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 736/QĐ-UBND 2011 phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Hội Quảng Trị

Lịch sử hiệu lực Quyết định 736/QĐ-UBND 2011 phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Hội Quảng Trị