Quyết định 737/QĐ-BTTTT

Quyết định 737/QĐ-BTTTT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 737/QĐ-BTTTT 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thông tin Truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 737/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tạp chí Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông; là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về thông tin lý luận, nghiệp vụ và đăng tải thông tin khoa học kỹ thuật, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và quản lý trong các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, in và phát hành, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông có trụ sở chính tại Hà Nội.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch quốc tế: Journal of Information and Communications, viết tắt là: JoIC.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Tạp chí) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ đã được quy định trong Giấy phép hoạt động. Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn, hàng năm trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thu thập, tuyển chọn, biên tập bài, xuất bản và phát hành các ấn phẩm in, ấn phẩm điện tử của tạp chí theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và các quy định pháp luật có liên quan; tổ chức đội ngũ cộng tác viên trong nước và quốc tế.

3. Tổ chức, phối hợp thông tin, tuyên truyền về hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng hợp thông tin báo chí về các lĩnh vực thông tin và truyền thông theo đúng tôn chỉ mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật về báo chí trên các ấn phẩm thuộc Tạp chí.

4. Tổ chức nghiên cứu, tập hợp dữ liệu liên quan đến cơ chế chính sách, khoa học - công nghệ chuyên ngành do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý; tập hợp dữ liệu liên quan đến hoạt động của Bộ, các địa phương, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và công bố các dữ liệu đó trên các phương tiện truyền thông của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

6. Được liên kết, ký kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực thông tin và truyền thông; nghiên cứu, phản biện, đánh giá, phổ biến kiến thức, thông tin khoa học kỹ thuật thuộc ngành thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

7. Được liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết để sản xuất nội dung báo chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí và quy định của pháp luật.

8. Được hợp tác, trao đổi và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

10. Xây dựng Tạp chí điện tử trên mạng Internet; chủ động tổ chức các hoạt động tư vấn, khai thác thông tin tuyên truyền, quảng cáo, phát hành; được tham gia sản xuất, cung ứng các sản phẩm truyền thông theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước.

11. Quản lý về tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn thu khác của Tạp chí; thực hiện nghĩa vụ thuế, chế độ báo cáo, kế toán, thống kê, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo:

Tạp chí có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập điều hành các mặt công tác của Tạp chí và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

Các phòng, ban trực thuộc:

- Ban Công nghệ thông tin;

- Ban Toàn cảnh sự kiện - Dư luận;

- Ban Xuất bản Việt Nam;

- Ban Thông tin điện tử;

- Ban Thư ký Khoa học;

- Phòng Hành chính - Trị sự;

- Phòng Kinh doanh - Quảng cáo - Phát hành.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban do Tổng biên tập quy định.

Tạp chí được thành lập các Hội đồng để giúp Tổng biên tập các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng người làm việc, lao động của Tạp chí do Tổng biên tập xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
Ban Tuyên giáo Trung ương;
-
Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
-
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
-
Sở TTTT các tỉnh, tp trực thuộc TW;
-
Cổng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB (120).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 737/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu737/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2017
Ngày hiệu lực19/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 737/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 737/QĐ-BTTTT 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thông tin Truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 737/QĐ-BTTTT 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thông tin Truyền thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu737/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrương Minh Tuấn
        Ngày ban hành19/05/2017
        Ngày hiệu lực19/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 737/QĐ-BTTTT 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thông tin Truyền thông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 737/QĐ-BTTTT 2017 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Tạp chí Thông tin Truyền thông

           • 19/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực