Quyết định 738/QĐ-UBND

Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 738/QĐ-UBND 2015 phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46/NQ-CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, trong đó phát triển mạnh khoa học - công nghệ gắn với phát triển kinh tế tri thức, m nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh bền vững, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tại công văn số 22/SKHCN-KHTC ngày 7 tháng 1 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nội dung Kế hoạch hành động này xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Khoa học Công nghệ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban TC.TU, Ban TG.TU
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/Đ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46/NQ-CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

I. MỤC TIÊU

Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cộng đồng về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển khoa học công nghệ; gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng cấp, từng ngành; tích cực, chủ động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống.

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông đưa ứng dụng khoa học công nghệ o các lĩnh vực sản xuất đời sống.

2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ.

a) Rà soát, điều chỉnh Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ trọng điểm của Thành phố; đẩy mạnh thực hiện cơ chế đồng đầu tư thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm gắn kết giữa doanh nghiệp với các Viện,Trường, phấn đấu số đề tài, dự án theo cơ chế đồng đầu tư đạt 30% năm 2015 50% năm 2020; giảm thủ tục hành chính trong thực hiện đề tài, dự án.

b) Ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ phát triển khoa học công nghệ của thành phố, để Quỹ thực sự trở thành công cụ hữu hiệu thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học phát triển công nghệ.

c) Xây dựng Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của Thành phố.

d) Xây dựng mô hình, cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác, đầu tư, khai thác, phát huy năng lực khoa học công nghệ của các tổ chức chuyên gia khoa học - công nghệ.

đ) Xây dựng Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ cao ưu tiên đầu tư của Thành phố giai đoạn 2016-2020 nhằm kêu gọi đầu tư nước ngoài huy động các nguồn lực trong nước nhằm đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ hiện đại.

e) Xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp xây dựng sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

g) Tiếp tục xây dựng đổi mới cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, sử dụng, trọng dụng đãi ngộ chuyên gia khoa học công nghệ:

- Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý khoa học công nghệ.

- Xây dựng Đề án thí điểm cử cán bộ khoa học công nghệ đi nghiên cứu thực tập có thời hạn tại các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp ở nước ngoài nhằm tích l y kinh nghiệm nâng cao trình độ.

3. Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ chủ yếu

a) Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố: khoa học xã hội - nhân văn quản lý đô thị; cơ khí - tự động hóa; điện tử - công nghệ thông tin; vi mạch, an toàn an ninh mạng, vật liệu mới; công nghệ sinh học dược liệu; bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu một số lĩnh vực khác theo yêu cầu của thực tiễn.

b) Xây dựng triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp: ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng; tiết kiệm năng lượng; phát triển tài sản trí tuệ; phát triển ứng dụng sản xuất sản phẩm công nghệ cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực thiết kế chế tạo; chuyển giao công nghệ; tư vấn về khoa học công nghệ.

c) Triển khai các chương trình ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy các ngành có tiềm năng, có lợi thế ho c theo yêu cầu cấp thiết của Thành phố: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khoa học tính toán, khoa học dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc, ứng dụng phát triển hệ thống thông tin địa (Gis), …

4. Phát huy tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ của Thành phố

a) Phát triển nâng cao năng lực hệ thống tổ chức khoa học công nghệ công lập:

- Kiện toàn nâng cao năng lực các tổ chức khoa học công nghệ công lập hiện có.

- Đầu tư phát triển các dự án: Khu Công nghệ cao giai đoạn 2, Công viên phần mềm Quang Trung, chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, dự án đầu tư xây dựng Viện Khoa học Công nghệ Tính toán, dự án đầu tư xây dựng trang thiết bị cho Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới - Neptech (giai đoạn 2), dự án xây dựng phòng thí nghiệm hóa dược quy mô pilot, dự án đầu tư Trung tâm Công nghệ Sinh học một số tổ chức nghiên cứu - triển khai khác có trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, m chủ sáng tạo công nghệ mới, công nghệ cao.

- Phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ đưa o vận hành khai thác hiệu quả Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ khu vực phía Nam. Đầu tư xây dựng hạ tầng thông tin đào tạo nguồn nhân lực của Trung tâm để m tốt vai trò đầu mối, tạo động lực thúc đẩy phát triển hoạt động khoa học công nghệ của Thành phố khu vực.

- Hình thành tổ chức hoạt động hiệu quả các tổ chức khoa học công nghệ công lập mới: Trạm quan trắc vũ trụ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Công nghệ điều trị liệu pháp tế bào gốc, Viện Nghiên cứu Vi mạch Bán dẫn (Khu công nghệ cao); Trung tâm nghiên cứu vật y sinh học, sinh học phân tử tế bào (Sở Y tế); Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (Viện Nghiên cứu phát triển).

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ thông qua đầu tư khai thác có hiệu quả các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung.

- Triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học công nghệ giai đoạn 2015 - 2020.

b) Tiếp tục tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phân tích, thí nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường, phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển sản xuất, kinh doanh công tác quản lý nhà nước; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ; khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp hình thành bộ phận Nghiên cứu Phát triển (R & D), khai thác sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp.

c) Tổ chức tốt các hoạt động hội thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, các hoạt động tôn vinh các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng khoa học-kỹ thuật.

5. Phát triển thị trường khoa học công nghệ

a) Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với thị trường khoa học công nghệ thông qua việc thẩm định công nghệ trong giai đoạn cấp phép đầu tư; Tư vấn công nghệ chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ; Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về khoa học công nghệ thông qua mạng lưới các Hiệp hội ngành nghề để các Hiệp hội trở thành chỗ dựa cho doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa.

b) Phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ sớm hoàn thành đưa o khai thác Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong ngoài nước đến các doanh nghiệp.

c) Phát triển hạ tầng thông tin thống kê khoa học công nghệ: thông tin về kết quả các công trình nghiên cứu thành công trong nước; thông tin về thiết bị, công nghệ trong nước có khả năng cung cấp chuyển giao; xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ, sở hữu trí tuệ, kết nối cung-cầu sản phẩm khoa học công nghệ mới.

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

6. Đẩy mạnh hợp tác hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ đến năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết 46 của Chính phủ, các chiến lược, chính sách, pháp luật về phát triển khoa học công nghệ.

b) Xây dựng các chương trình, đề án chính sách để tham mưu cho Ủy ban nhân dân chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Kế hoạch đề ra.

c) Hướng dẫn các Sở ngành, quận huyện các đơn vị triển khai các chương trình, đề án chính sách được Ủy ban nhân dân chỉ đạo thực hiện.

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư cân đối bố trí ngân sách hàng năm cho hoạt động khoa học công nghệ để triển khai Kế hoạch hành động.

3. Sở Thông tin Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Kế hoạch hành động này.

4. Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao:

Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện gửi Sở Khoa học Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động này, trường hợp cần thiết bổ sung, điều chỉnh, các Sở ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện chủ động báo cáo đề xuất gửi Sở Khoa học Công nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46/NQ-CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

A. Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ

1

Xây dựng chương trình truyền thông về khoa học công nghệ.

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Ban Tuyên giáo Thành ủy; Các Sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

2015

B. Tiếp tục hoàn thiện chính sách để thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ.

2

Ban hành Quy chế quản các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành có liên quan

2015

3

Ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Thành phố

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính

2015

4

Xây dựng Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính

2017

5

Xây dựng danh mục các sản phẩm công nghệ cao ưu tiên đầu tư của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Cục Thống kê

Các Sở, ngành có liên quan

2017

6

Xây dựng mô hình, cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác, đầu tư, khai thác, phát huy năng lực khoa học công nghệ của các tổ chức chuyên gia khoa học - công nghệ.

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành liên quan

2016

7

Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý khoa học công nghệ của thành phố.

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành liên quan

2017

8

Xây dựng Đề án thí điểm cử cán bộ khoa học công nghệ đi nghiên cứu thực tập có thời hạn tại các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp ở nước ngoài.

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành liên quan

2017

9

Xây dựng các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp

Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành liên quan

2016

C. Triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ chủ yếu phát huy tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ thành phố

10

Xây dựng Chương trình phát triển khoa học công nghệ thành phố giai đoạn 2016-2020

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành có liên quan

2015-2016

11

Xây dựng Tòa nhà Viện Khoa học Công nghệ Tính toán tại Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành có liên quan

2015-2018

12

Hình thành tổ chức hoạt động hiệu quả các tổ chức khoa học công nghệ công lập mới trên địa bàn thành phố

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

 

Các Sở, ngành có liên quan

2020

a)

Trạm quan trắc vũ trụ; Trung tâm Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Công nghệ điều trị liệu pháp tế bào gốc, Viện Nghiên cứu Vi mạch Bán dẫn

Khu công nghệ cao

b)

Trung tâm nghiên cứu vật y sinh học, sinh học phân tử tế bào

Sở Y tế

c)

Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin thành phố Hồ Chí Minh

Viện Nghiên cứu phát triển

d)

Viện Công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao

13

Dự án Đầu tư xây dựng trang thiết bị cho Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới - Neptech (giai đoạn 2)

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành có liên quan

2015

14

Dự án nâng cấp bổ sung thiết bị cho hệ thống tính toán hiệu năng cao cho Viện Khoa học Công nghệ Tính toán

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành có liên quan

2017

15

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm thông tin khu vực phía nam

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành có liên quan

2020

16

Lập dự án thành lập Phòng thí nghiệm chế tạo Robot

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành có liên quan

2017

D. Phát triển thị trường khoa học công nghệ

17

Hoàn thành đưa o khai thác dự án Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Bộ Khoa học Công nghệ

Ủy ban nhân dân Thành phố

2015

18

Xây dựng Dự án đầu tư nâng cao năng lực của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN chuyển giao công nghệ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng của thành phố.

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Sở Kế hoạch Đầu tư

2017

19

Dự án Nâng cấp hệ thống thông tin KH&CN STINET giai đoạn 2

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Sở Kế hoạch Đầu tư

2016

20

Chương trình phát triển ngành Khoa học Dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy phát triển nhanh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng các công nghệ quản lý tiên tiến.

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Sở Kế hoạch Đầu tư

2016

E. Hợp tác hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ

21

Tổ chức thực hiện Đề án hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ đến năm 2020

Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sở Khoa học Công nghệ

Các Sở, ngành có liên quan

2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 738/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu738/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2015
Ngày hiệu lực14/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 738/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 738/QĐ-UBND 2015 phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 738/QĐ-UBND 2015 phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu738/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành14/02/2015
        Ngày hiệu lực14/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 738/QĐ-UBND 2015 phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 738/QĐ-UBND 2015 phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa Hồ Chí Minh

            • 14/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực