Quyết định 739/QĐ-BNV

Quyết định 739/QĐ-BNV năm 2009 về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 739/QĐ-BNV thanh tra thực hiện quy địnthanh tra h pháp luật công tác văn thư, lưu trữ Bộ Công an


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 739/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2009 của Bộ Nội vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-BNV ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Công an giai đoạn từ 01/01/2002 đến 31/12/2008.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Quốc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng đoàn;

2. Ông Vũ Văn Côi, Chánh Thanh tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Phó Trưởng đoàn;

3. Bà Lê Hồng Sen, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Trung tâm Tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thành viên;

4. Bà Lã Thị Duyên, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thành viên;

5. Ông Trần Văn Bính, Chuyên viên Thanh tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thư ký đoàn.

Điều 3. Thời hạn tiến hành thanh tra tại Bộ Công an là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ) và có thể được gia hạn một lần theo quy định của Luật Thanh tra.

Điều 4. Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 7, Điều 49 và Điều 50 Luật Thanh tra.

Điều 5. Bộ Công an và các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8, Điều 53 và Điều 54 Luật Thanh tra.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Công an, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng Trần Văn Tuấn (để báo cáo);
- Thứ trưởng Văn Tất Thu (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục VTLTNN (05)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ
LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
Vũ Thị Minh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 739/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu739/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 739/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 739/QĐ-BNV thanh tra thực hiện quy địnthanh tra h pháp luật công tác văn thư, lưu trữ Bộ Công an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 739/QĐ-BNV thanh tra thực hiện quy địnthanh tra h pháp luật công tác văn thư, lưu trữ Bộ Công an
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu739/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýVũ Thị Minh Hương
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 739/QĐ-BNV thanh tra thực hiện quy địnthanh tra h pháp luật công tác văn thư, lưu trữ Bộ Công an

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 739/QĐ-BNV thanh tra thực hiện quy địnthanh tra h pháp luật công tác văn thư, lưu trữ Bộ Công an

            • 04/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực