Quyết định 739/QĐ-TTg

Quyết định 739/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Lắk" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 739/QĐ-TTg 2021 Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA NÔNG NGHIỆP QUY MÔ NHỎ VỚI AN NINH NGUỒN NƯỚC DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ NAM TRUNG BỘ, TỈNH ĐẮK LẮK” SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) CỦA QUỸ KHÍ HẬU XANH (GCF) THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s2531/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 05 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đk Lắk” (SACCR-Đắk Lắk), với các nội dung sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lk.

2. Nhà tài trợ: Quỹ GCF tài trợ thông qua UNDP.

3. Mục tiêu và quy mô của Dự án:

a) Mục tiêu:

- Mục tiêu tng quát: Tăng cường khả năng thích ứng của nông hộ nhỏ dễ bị tổn thương đối với tình trạng mất an ninh nước do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Trao quyền cho các nông hộ nhdễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, để quản lý rủi ro khí hậu ngày càng tăng trong sản xuất nông nghiệp thông qua đảm bảo nguồn nước, áp dụng các thực hành nông nghiệp mang tính chng chịu khí hậu và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin khí hậu nông nghiệp mang tính thực hành, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và thị trường.

+ Thúc đẩy sự chuyển đổi cách thức sản xuất quy mô nông hộ nhỏ từ các biện pháp ngắn hạn, mang tính đối phó sang các biện pháp mang tính tổng hợp, có sự điều phối giữa các bên liên quan thông qua quản lý nguồn nước, sản xuất chủ động dựa trên thông tin về rủi ro khí hậu.

b) Quy mô của Dự án: Dự án gồm 02 hợp phần:

- Hợp phần 1: Tăng cường an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của nông hộ quy mô nhỏ dễ bị tn thương trong bối cảnh biến động về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu.

- Hợp phần 2: Tăng cường khả năng chống chịu cho sinh kế của nông hộ nhỏ thông qua nông nghiệp thích ứng với biến đi khí hậu và tiếp cận thông tin khí hậu, tài chính và thị trường.

4. Địa điểm và thời gian thực hiện Dự án:

- Địa điểm thực hiện Dự án: Các huyện Ea Kar, Krông Pắk, Cư M’Gar, Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2026.

5. Tổng vốn đầu tư Dự án: 118,59 tỷ đồng, tương đương 5.090.796 USD, trong đó:

- Vốn ODA (viện trợ không hoàn lại) từ Quỹ GCF tài trợ thông qua UNDP: 102,666 tỷ đồng (tương đương 4.407.224 USD).

- Vốn đối ứng: 15,924 tỷ đồng (tương đương 683.572 USD).

(tỷ giá quy đổi 1USD = 23.295 VNĐ theo đề xuất được GCF thông qua).

6. Cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn ODA không hoàn lại: Ngân sách nhà nước cấp phát 100%.

- Vốn đối ứng: Tỉnh Đắk Lk tự cân đối, bố trí 100% từ ngân sách địa phương.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung, kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, bảo đảm đúng quy định.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổng hợp Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho Dự án.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiến hành thủ tục ký kết Thỏa thuận viện trợ, văn kiện dự án SACCR-Đắk Lắk với UNDP (theo mẫu của nhà tài trợ) theo đúng các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong tổ chức thực hiện Dự án theo nội dung đã được phê duyệt.

Điều 4. Ủy ban nhân dân tnh Đắk Lk:

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các cơ quan liên quan để thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ODA của GCF tài trợ thông qua UNDP theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung và bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho Dự án theo quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng, bảo đm thực hiện Dự án hiệu quả, đúng theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 5;
- TTgCP, PTTg Phạm B
ình Minh;
- UBND tỉnh
Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 739/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu739/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2021
Ngày hiệu lực20/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(21/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 739/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 739/QĐ-TTg 2021 Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 739/QĐ-TTg 2021 Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu739/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành20/05/2021
        Ngày hiệu lực20/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (21/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 739/QĐ-TTg 2021 Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 739/QĐ-TTg 2021 Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ

              • 20/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực