Quyết định 739/QĐ-UBND

Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 739/QĐ-UBND 2017 thông tin công khai Cổng Trang điện tử cơ quan nhà nước Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI MINH BẠCH TRÊN CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/22/2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007,2012);

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 13/TTr-STTTT ngày 17/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Người đứng đầu các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT của tỉnh; Công báo Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, VX1.
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận được Bản ĐT;
+ Bản điện tử: Các thành phần khác
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

THÔNG TIN CÔNG KHAI MINH BẠCH TRÊN CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo Quyết định số 739 /QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục thông tin

1

Thông tin về cơ quan, đơn vị

1.1

Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

1.2

Lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan

1.3

Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan; Trưởng, phó các phòng ban; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc)

1.4

Thông tin lãnh đạo cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

1.5

Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức, website để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc)

1.6

Bản đồ địa giới hành chính huyện (đối với UBND cấp huyện, xã)

1.7

Thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực (đối với sở, ban, ngành) hoặc thông tin thống kê của địa phương (đối với UBND cấp huyện, xã)

2

Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị

3

Thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị

4

Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan

5

Văn bản tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan

6

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của ngành hoặc địa phương hàng năm và giai đoạn 5 năm

7

Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị

8

Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

9

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công và xây dựng cơ bản của đơn vị (dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực, loại dự án, thời gian thực hiện, nguồn vốn, tình trạng dự án,..)

10

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách quyết toán ngân sách nhà nước

12

Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn phi chính phủ, nguồn cứu trợ, trợ cấp xã hội và các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại Quỹ (đối với cấp huyện, cấp xã)

13

Thông tin về đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị (Danh mục các chương trình, đề tài (bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả)

14

Các thông tin, nội dung vấn đề trưng cầu ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý của văn bản xin ý kiến

15

Các bản kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu

16

Thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo

17

Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước

18

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, các dịch vụ công trực tuyến được công bố

19

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

20

Thông tin về công tác tổ chức - cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí)

21

Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn (đối với cấp huyện, cấp xã)

22

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết luận thanh tra, kiểm tra giám sát liên quan đến bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm (đối với cấp huyện, cấp xã)

23

Thông tin về Thuế, phí và lệ phí (đối với cấp huyện, cấp xã)

24

Thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và giai đoạn (đối với cấp huyện, cấp xã)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 739/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu739/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2017
Ngày hiệu lực22/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 739/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 739/QĐ-UBND 2017 thông tin công khai Cổng Trang điện tử cơ quan nhà nước Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 739/QĐ-UBND 2017 thông tin công khai Cổng Trang điện tử cơ quan nhà nước Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu739/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành22/03/2017
        Ngày hiệu lực22/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 739/QĐ-UBND 2017 thông tin công khai Cổng Trang điện tử cơ quan nhà nước Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 739/QĐ-UBND 2017 thông tin công khai Cổng Trang điện tử cơ quan nhà nước Hà Tĩnh

            • 22/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực