Quyết định 74/2010/QĐ-UBND

Quyết định 74/2010/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2010/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2010/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban Hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 105/2009/QĐ-TTg">39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương về quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 858/TTr-SCT ngày 12/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày hiệu lực 10/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2010/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 74/2010/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày hiệu lực 10/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 74/2010/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2010/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp Bình Phước

  • 31/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/01/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực