Quyết định 74/2010/QĐ-UBND

Quyết định 74/2010/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn của thành viên Ban Quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2010/QĐ-UBND thành viên Ban Quản trị Ban Kiểm soát người điều hành hợp tác xã Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2010/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1033/TTr-SNV ngày 23/6/2010 về việc quy định tiêu chuẩn của thành viên Ban Quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn đối với thành viên Ban Quản trị (gồm: Trưởng Ban Quản trị và các thành viên khác trong Ban Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát (gồm: Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên khác trong Ban Kiểm soát), người điều hành (gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm đối với Hợp tác xã; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đối với Liên hiệp Hợp tác xã) của Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã (sau đây gọi chung là HTX) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Tiêu chuẩn chung về uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe công tác

Thành viên Ban Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, người điều hành HTX phải là người có uy tín, được xã viên tín nhiệm, có phẩm chất trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành tốt pháp luật; không có biểu hiện về hành vi lợi dụng, tham nhũng, tiêu cực; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác theo quy định của HTX.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Quản trị

1. Thành viên Ban Quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã năm 2003 và Điều 2 của Quyết định này; đồng thời có thời gian công tác ở một trong các lĩnh vực kinh tế, hoặc đã qua khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý HTX. Riêng đối với các HTX mới thành lập, nếu thành viên Ban Quản trị chưa có thời gian công tác ở một trong các lĩnh vực kinh tế thì tối đa sau 01 năm kể từ ngày HTX hoạt động, người đảm nhiệm chức danh này phải qua khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý HTX.

2. Trưởng Ban Quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Đã từng giữ chức vụ quản lý, điều hành ở một đơn vị kinh doanh hoặc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ 03 tháng trở lên;

- Trưởng Ban Quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách phải có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên hoặc tham gia khóa đào tạo (thời gian từ 03 tháng trở lên) về một trong các chuyên ngành kinh tế.

Điều 4. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Hợp tác xã năm 2003 và Điều 2 của Quyết định này; đã qua khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Kiểm soát HTX. Riêng đối với các HTX mới thành lập thì tối đa sau 01 năm kể từ ngày HTX hoạt động, người đảm nhiệm chức danh này phải qua khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Kiểm soát HTX.

2. Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách phải đáp ứng tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 điều này và phải có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên hoặc tham gia khóa đào tạo (thời gian từ 03 tháng trở lên) về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán.

Điều 5. Tiêu chuẩn của người điều hành

Người điều hành HTX phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 của Quyết định này và các tiêu chuẩn sau:

1. Đã từng giữ chức vụ quản lý, điều hành ở một đơn vị kinh doanh hoặc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ 03 tháng trở lên;

2. Có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên hoặc có chứng chỉ tương đương (riêng đối với trường hợp Chủ nhiệm hoặc Tổng Giám đốc đi thuê thì phải có bằng tốt nghiệp chuyên môn từ trung cấp trở lên) về một trong các chuyên ngành kinh tế;

3. Đã qua khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý HTX. Riêng đối với các HTX mới thành lập thì tối đa sau 01 năm kể từ ngày HTX hoạt động, người đảm nhiệm chức danh này phải qua khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý HTX.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện

1. Các HTX thực hiện bầu cử, bổ nhiệm mới thành viên Ban Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm mới hoặc thuê người điều hành phải đáp ứng theo các tiêu chuẩn tại Quyết định này và các quy định khác của Luật Hợp tác xã năm 2003.

2. Đối với các đối tượng hiện đang tham gia Ban Quản trị, Ban Kiểm soát, điều hành tại HTX chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định tại các Điều 3, 4 và 5 của Quyết định này thì phải có kế hoạch học tập để đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định; nếu hết nhiệm kỳ vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn thì HTX phải tìm người thay thế, trường hợp đặc biệt chưa tìm được người thay thế, đại diện cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX xem xét tình hình thực tế để quyết định nhưng chậm nhất đến ngày 31/12/2015 phải đảm bảo thực hiện đúng tiêu chuẩn của Quyết định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Liên minh Hợp tác xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ao Văn Thinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2010
Ngày hiệu lực18/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2010/QĐ-UBND thành viên Ban Quản trị Ban Kiểm soát người điều hành hợp tác xã Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/2010/QĐ-UBND thành viên Ban Quản trị Ban Kiểm soát người điều hành hợp tác xã Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýAo Văn Thinh
        Ngày ban hành08/12/2010
        Ngày hiệu lực18/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 74/2010/QĐ-UBND thành viên Ban Quản trị Ban Kiểm soát người điều hành hợp tác xã Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2010/QĐ-UBND thành viên Ban Quản trị Ban Kiểm soát người điều hành hợp tác xã Đồng Nai

            • 08/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực