Quyết định 74/2017/QĐ-UBND

Quyết định 74/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND quy định mức thu phí nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2017/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2013/QĐ-UBND NGÀY 06/9/2013 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ NƯỚC THẢI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG PHÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh khóa XI về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 40/TTr-STC ngày 30/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 10/11/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttr
ung612)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 74/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu74/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành06/11/2017
       Ngày hiệu lực10/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 74/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực