Quyết định 74/2019/QĐ-UBND

Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về đặt tên Quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2019/QĐ-UBND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN QUẢNG TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định s 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định s 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn c Nghị quyết s 55/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 11 về việc đặt tên quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Chủ tịch UBND thành ph Quy Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đặt tên Quảng trường Quy Nhơn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, cụ thể:

- Vị trí: Khu vực bãi cỏ, có giới cận: phía Đông giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Tây giáp đường Lê Duẩn, phía Bắc giáp đường Trường Chinh và phía Nam giáp đường Trần Thị Kỷ.

- Diện tích: 3,62 ha.

Điều 2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn phối hp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tchức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ V
ăn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KT VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- S
Tư pháp;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5, TT TT-CB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 tuần trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2019/QĐ-UBND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 74/2019/QĐ-UBND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 tuần trước
(09/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 74/2019/QĐ-UBND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2019/QĐ-UBND đặt tên Quảng trường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

  • 20/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/01/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực