Quyết định 74/QĐ-HQĐNa

Quyết định 74/QĐ-HQĐNa năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 74/QĐ-HQĐNa cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan Đồng Nai 2017


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-HQĐNa

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 137/TTg ngày 01/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4294/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 438/QĐ-HQĐNa ngày 20/07/2010 của Cục Hải quan Đồng Nai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai.

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- BLĐ Cục;
- Website nội bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Danh

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-HQĐNa ngày 11/01/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan Đng Nai)

I. Vị trí và chức năng

1. Đội Kiểm soát Hải quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai có chức năng trực tiếp thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan do Cục Hải quan Đồng Nai quản lý.

2. Đội Kiểm soát Hải quan có tư cách pháp nhân, có thể có trụ sở riêng, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

1. Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan do Cục Hải quan Đồng Nai quản lý, Đội kiểm soát Hải quan tiến hành:

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tổ chức nắm tình hình, xây dựng trình Cục trưởng Cục Hải quan Đng Nai phương án, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm để phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

Thu thập thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới để Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua cửa khẩu;

Tiến hành các biện pháp tuần tra, điều tra hoặc biện pháp nghiệp vụ khác nhằm ngăn ngừa, phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo kế hoạch, phương án được Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai phê duyệt;

Phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai và yêu cầu của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan do Cục Hải quan Đồng Nai quản lý, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn để ngăn ngừa, phát hiện, điều tra, bắt giữ các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

3. Xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

4. Thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

5. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai các biện pháp quản lý, điều hành và báo cáo Tổng cục Hải quan đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.

6. Được trang bị và quản lý sử dụng các loại phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của ngành về tình hình và kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

8. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Đội Kiểm soát Hải quan theo phân cấp của Tng cục Hải quan và Cục Hải quan Đồng Nai.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai giao phó.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Kiểm soát Hải quan có Đội trưởng và một số Phó Đội trưởng.

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Kiểm soát Hải quan.

Đội trưởng ký tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền; có thể ủy quyền hoặc giao cho Phó Đội trưởng ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan.

Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc và biên chế được giao, Đội Kiểm soát Hải quan có thể được thành lập các Tổ công tác nghiệp vụ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, sắp xếp lại các Tổ công tác nghiệp vụ thuộc Đội Kiểm soát Hải quan theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh Lãnh đạo khác của Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

4. Biên chế của Đội Kiểm soát Hải quan do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai quyết định trên tổng số biên chế được giao và theo yêu cầu công việc thực tế tại từng thời điểm.

IV. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự chỉ đạo, quản trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai.

2. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ kiểm soát hải quan của Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về nghiệp vụ kiểm soát hải quan đối với Cục Điều tra chống buôn lậu theo quy định của Tổng cục Hải quan.

3. Có mối quan hệ phối hợp công tác đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai và với các đơn vị khác trong, ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/QĐ-HQĐNa

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/QĐ-HQĐNa
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2017
Ngày hiệu lực11/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/QĐ-HQĐNa

Lược đồ Quyết định 74/QĐ-HQĐNa cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan Đồng Nai 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/QĐ-HQĐNa cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan Đồng Nai 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/QĐ-HQĐNa
        Cơ quan ban hànhCục Hải quan Đồng Nai
        Người kýLê Văn Danh
        Ngày ban hành11/01/2017
        Ngày hiệu lực11/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 74/QĐ-HQĐNa cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan Đồng Nai 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/QĐ-HQĐNa cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan Đồng Nai 2017

           • 11/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực