Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT năm 2012 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo khối lượng nghiệm thu hoàn thành, lương tối thiểu và biến động giá nguyên, nhiên vật liệu gói thầu số 02: Xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT năm 2012 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo khối lượng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU HOÀN THÀNH, LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN, NHIÊN VẬT LIỆU THEO THỜI ĐIỂM THI CÔNG GÓI THẦU SỐ 02: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ ĐOÀN KẾT, THỊ TRẤN LAM SƠN, HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA.

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 209/CP;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của NĐ12/CP;

Căn cứ Quyết định số 3660/QĐ-UNBND ngày 16/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4694/QĐ-UNBND ngày 27/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-SNN&PTNT ngày 04/12/2009 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-SNN&PTNT ngày 17/12/2009 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02: Xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-SNN&PTNT ngày 08/3/2010 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: Đập đất công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Văn bản số 1680/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 01/10/2010 về việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ hợp đồng kinh tế số 754/HĐ-XD ngày 21/12/2009 giữa Ban QLDA an toàn hồ đập và Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc thi công xây dựng gói thầu số 02: Xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 17/TTr-QLDA ngày 13/01/2012 của Ban QLDA an toàn hồ đập về việc phê duyệt Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán theo khối lượng nghiệm thu hoàn thành, lương tối thiểu và biến động giá nguyên, nhiên vật liệu gói thầu số 02: Xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán gói thầu số 02: Xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chính như sau:

I. Nội dung phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán

1. Điều chỉnh dự toán theo khối lượng nghiệm thu hoàn thành do Ban Quản lý dự án an toàn hồ đập; Nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát lập;

2. Bổ sung dự toán phần khối lượng phát sinh > 20% khối lượng trong hạng mục công việc trúng thầu;

3. Bổ sung dự toán chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010 cho các khối lượng công việc thực hiện trong năm 2010; và chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2011 cho các khối lượng công việc thực hiện trong năm 2011

4. Điều chỉnh dự toán do biến động giá nguyên, nhiên vật liệu theo thời điểm thi công;

II. Căn cứ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán:

- Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành các tháng do Ban Quản lý dự án an toàn hồ đập; Nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát lập;

- Phần khối lượng phát sinh > 20% khối lượng trong hạng mục công việc trúng thầu lập lại đơn giá mới tại thời điểm mở thầu;

- Đơn giá theo hợp đồng 754/HĐ-XD ngày 21/12/2009 giữa Ban QLDA an toàn hồ đập và Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa;

- Văn bản số 1332/SXD - KTXD ngày 18/6/2010 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010; Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và 01/10/2011

- Giá vật liệu lấy theo chênh lệch giá trong giá trúng thầu được duyệt hoặc giá tại nơi xây dựng công trình do liên Sở Xây dựng – Tài chính Thanh Hoá công bố tại thời điểm trước ngày mở thầu 05/12/2009 và giá do liên Sở Xây dựng - Tài Chính Thanh hóa Công bố hàng tháng tại các thời điểm thi công hoặc giá trong hóa đơn do nhà thầu cung cấp; Các loại vật tư vật liệu không có trong công báo giá thì lấy theo chứng thư thẩm định giá;

- Định mức vật liệu, nhân công, máy thi công lấy theo định mức hồ sơ giá trúng thầu;

III. Giá trị dự toán phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: 3.232.945.000 đồng;

TT

Nội dung

Giá trị theo khối lượng hợp đồng (đồng)

Giá trị điều chỉnh (đồng)

Chênh lệch (đồng)

I

Giá trị khối lượng hoàn thành theo đơn giá hợp đồng

3.095.000.000

3.068.471.000

-26.529.000

II

Giá trị bổ sung, điều chỉnh >20% khối lượng hạng mục công việc trúng thầu

 

54.095.563

54.095.563

III

Giá trị bù nhân công, máy thi công

 

50.696.500

50.696.500

1

Giá trị bù nhân công theo công văn số 1332/SXD-KTXD ngày 18/6/2010 của Sở XD

 

47.128.149

47.128.149

2

Giá trị bù nhân công theo quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

 

3.568.351

3.568.351

IV

Giá trị bù nguyên nhiên vật liệu theo thời công

 

59.682.275

59.682.275

 

Tổng cộng:

3.095.000.000

3.232.945.000

137.945.000

(Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm ba hai triệu, chín trăm bốn lăm ngàn đồng )

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Giám đốc Ban Quản lý dự án an toàn hồ đập và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLXDCT, Sơn .

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/QĐ-SNN&PTNT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/QĐ-SNN&PTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/02/2012
Ngày hiệu lực 16/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/QĐ-SNN&PTNT

Lược đồ Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT năm 2012 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo khối lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT năm 2012 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo khối lượng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 74/QĐ-SNN&PTNT
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Trần Quang Trung
Ngày ban hành 16/02/2012
Ngày hiệu lực 16/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT năm 2012 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo khối lượng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT năm 2012 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo khối lượng

  • 16/02/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/02/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực