Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT năm 2011 giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNTnăm 2011 giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 74/QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT RAU, QUẢ AN TOÀN.

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy định quản lý, sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn;

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tại Tờ trình số 13/TTr-CCQLCL ngày 30/1/2010 và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Thanh Hóa (có địa chỉ tại số 17, phố Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) là cơ quan được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn cho các đơn vị có sản xuất, kinh doanh rau, quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục để hướng dẫn, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn cho các đơn vị có sản xuất, kinh doanh rau, quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, các phòng liên quan của Sở; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Trồng trọt (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Bá Luyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/QĐ-SNN&PTNT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/QĐ-SNN&PTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2011
Ngày hiệu lực24/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/QĐ-SNN&PTNT

Lược đồ Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNTnăm 2011 giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNTnăm 2011 giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/QĐ-SNN&PTNT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýMai Bá Luyến
        Ngày ban hành24/01/2011
        Ngày hiệu lực24/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNTnăm 2011 giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNTnăm 2011 giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

            • 24/01/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/01/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực