Quyết định 74/QĐ-TTg

Quyết định 74/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” do UNDP tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 74/QĐ-TTg nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tòa nhà thương mại chung cư cao tầng 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 11089/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” do UNDP tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Xây dựng

Chủ Dự án: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

2. Mục tiêu của Dự án: Giảm lượng phát thải các-bon bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mức giảm phát thải trực tiếp CO2eq ước tính khoảng 37.680 tấn CO2 tính đến thời điểm Dự án kết thúc và tổng lượng phát thải CO2 trực tiếp giảm được trong cả chu kỳ dự án là 236.382 tấn CO2eq. Mức giảm phát thải gián tiếp ước tính giảm 6% lượng phát thải hàng năm cộng dồn trong 10 năm sau khi Dự án kết thúc.

3. Các kết quả chính của D án:

a) Quy chuẩn quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu qu (EECB) được sửa đổi, bổ sung; tăng cường năng lực thực thi Quy chuẩn EECB của các bên liên quan.

b) Đề xuất các sáng kiến hỗ trợphát triển thị trường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

c) Xây dựng và trình diễn một số mô hình mẫu với tòa nhà thương mại sử dụng công nghệ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Thời gian thực hiện: 4 năm kể từ khi Dự án được phê duyệt

Địa bàn thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội

5. Tổng hạn mức vốn của Dự án: 22.476.550 USD, trong đó:

a) Vốn ODA do GEF viện trợ không hoàn lại thông qua UNDP: 3.198.000 USD.

b) Vốn đối ứng và đồng tài trợ của các cơ quan phía Việt Nam: 19.278.550 USD, bao gồm:

- Vốn đối ứng của Bộ Xây dựng: 2.100.000 USD, bao gồm:

+ Tiền mặt: 9.850.500.000 đồng (tương đương 450.000 USD)

+ Hiện vật tương đương: 1.650.000 USD

- Vốn đối ứng bằng hiện vật của Bộ Công Thương tương đương 600.000 USD

- Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của các đối tác tham gia: 16.578.550 USD

6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

- Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách trung ương.

- Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật do cơ quan chủ quản và cơ quan tham gia tự bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật do các bên liên quan đóng góp thông qua các chương trình, dự án đang triển khai tại Việt Nam. Vốn đồng tài trợ này không cung cấp trực tiếp cho Dự án trên.

Điều 2. Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Ngoại giao, Công Thương;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2016
Ngày hiệu lực11/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 74/QĐ-TTg nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tòa nhà thương mại chung cư cao tầng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/QĐ-TTg nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tòa nhà thương mại chung cư cao tầng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành11/01/2016
        Ngày hiệu lực11/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 74/QĐ-TTg nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tòa nhà thương mại chung cư cao tầng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/QĐ-TTg nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tòa nhà thương mại chung cư cao tầng 2016

           • 11/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực