Quyết định 74/QĐ-UBND

Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào lớp đầu cấp năm học 2014 -2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 74/QĐ-UBND huy động trẻ đến trường tuyển sinh lớp đầu cấp 2014 -2015 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƯỜNG VÀ TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2014 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục ngày 04 tháng 12 năm 2009;

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo Thành phố, Quyết định số 172/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố và Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4439/TTr-GDĐT-VP ngày 31 tháng 12 năm 2013 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 -2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2014 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

A. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

1. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo Thảnh phố, Quyết định số 172/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố và Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014, nhằm ngăn chặn tiêu cực trong việc chạy trường bằng các biện pháp tích cực từ công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ đến công tác tổ chức và tuyên truyền xã hội. Thực hiện tuyển sinh công khai, nghiêm túc, công bằng.

2. Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân Thành phố, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo; thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

3. Khuyến khích xây dựng trường tiên tiến tiếp cận với khu vực và quốc tế ở mỗi bậc học và cấp học. Mỗi quận, huyện xây dựng từ một đến hai trường tiên tiến hội nhập quốc tế. Khuyến khích các trường trung học tổ chức dạy môn toán và các môn tự nhiên bằng ngoại ngữ nhằm thực hiện chủ trương chủ động hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố.

4. Thực hiện đúng quy chế ở mỗi bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học.

5. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

B. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

LỚP

SỐ HỌC SINH

1

119.614

6

110.935

10

61.982

C. PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH

I. HUY ĐỘNG TRẺ VÀO TRƯỜNG MẦM NON

1. Huy động 100% trẻ năm tuổi trong diện đi học (sinh năm 2009) đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào trường mầm non theo tuyến do Ban tuyển sinh quận, huyện quy định. Có kế hoạch để đảm bảo cho trẻ ba tuổi, bốn tuổi và trẻ độ tuổi nhà trẻ được đi học.

2. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ năm tuổi phải thực hiện chương trình mầm non theo quy định.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

1. Tuyển sinh vào lớp 1:

a) Huy động 100% trẻ sáu tuổi trong diện đi học (sinh năm 2008) đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào học lớp 1 theo tuyến do Ban tuyển sinh quận, huyện quy định.

Không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện.

b) Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp).

c) Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31 tháng 7 năm 2014.

2. Tuyển sinh vào lớp 1 tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung):

Tiếp tục thực hiện chương trình lớp 1 tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung). Việc tổ chức học sinh vào học lớp 1 tăng cường ngoại ngữ do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo trường tiểu học tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Riêng tuyển sinh lớp 1 tăng cường tiếng Pháp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các lớp tăng cường tiếng Trung ưu tiên tuyển sinh con em người Hoa.

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

1. Tuyển sinh vào lớp 6:

a) Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận, huyện được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn đó. Ưu tiên cho học sinh thường trú trên địa bàn nếu đủ điểm tuyển.

b) Không tổ chức thi tuyển (ngoại trừ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa).

c) Điều kiện tuyển sinh theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn tiếng Việt và Toán.

d) Tùy tình hình thực tế về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên và dân cư của mỗi địa phương, trên cơ sở tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định phương án tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn cho các trường theo yêu cầu và nguyên tắc tuyển sinh nêu tại phần A Kế hoạch này.

đ) Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 45 học sinh/lớp.

e) Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 năm 2014 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 năm 2014.

2. Tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường Ngoại ngữ:

a) Tiếng Anh tại các quận, huyện và trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa:

- Tại các quận, huyện:

Tiếp nhận học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (do quận, huyện tự tổ chức) hoặc có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (đối với quận, huyện không tổ chức kiểm tra công nhận trình độ).

- Tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa:

+ Đối tượng dự tuyển sinh là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có học lực môn tiếng Việt và Toán đạt loại Giỏi của năm học lớp 5.

+ Thời gian thi tuyển là ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2014. Học sinh sẽ thi ba môn viết: Tiếng Việt (90 phút); Toán (90 phút) và tiếng Anh (60 phút).

+ Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

b) Tiếng Pháp:

Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có học lực hai môn Toán và môn tiếng Việt ở năm học lớp 5 từ 8 điểm trở lên và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được chuyển thẳng vào các lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A). Học sinh đạt điểm trung bình dưới 6 điểm có thể học theo chương trình tăng cường tiếng Pháp hoặc có thể theo học chương trình tiếng nước ngoài hiện hành.

c) Tiếng Trung:

Đối tượng tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có học lực môn tiếng Việt và Toán ở năm học lớp 5 đạt loại Khá và đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình.

d) Tiếng Nhật:

Lớp 6 tiếng Nhật được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận 3 và trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, quận 1: trường tự tuyển sinh sau khi có danh sách học sinh vào học lớp 6 tại trường.

e) Đối với các loại hình lớp học tăng cường Ngoại ngữ ở tiểu học và ở trung học cơ sở, hằng năm Hội đồng trường có trách nhiệm xem xét đưa ra khỏi chương trình các học sinh không theo kịp chương trình và tổ chức khảo sát tuyển bổ sung nhưng phải bảo đảm sĩ số không vượt quá theo quy định (30 -35 học sinh/lớp).

3. Tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định:

- Gồm các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông, bơi lội.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 6.

+ Đạt giải thể dục thể thao cấp quận, cấp Thành phố, hội khỏe Phù đổng.

- Được nhận học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học của các tỉnh khác nếu có đủ điều kiện theo quy định.

- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ ngày 19 tháng 5 năm 2014 đến ngày 28 tháng 6 năm 2014 (theo hướng dẫn của trường).

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 chuyên năng khiếu thể dục thể thao, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

1. Thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông:

Kể từ năm học 2014 - 2015 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định đều được tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Môn thi: Ngữ văn, Toán và môn thứ 3 (được công bố vào ngày 11 tháng 5 năm 2014), ngày thi: 21 và 22 tháng 6 năm 2014.

Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập (trừ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia). Không được đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

Điểm tuyển: là tổng điểm ba bài thi với hệ số theo quy định (Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1) và tổng điểm cộng thêm (nếu có) theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

- Sau khi được tuyển vào trường, học sinh sẽ được hướng dẫn để chọn ban theo nguyện vọng và năng lực của học sinh.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Trường Trung học phổ thông Gia Định:

- Tổ chức thi chung trong các ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2014.

- Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi.

- Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:

+ Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên tại 2 trong 4 trường trên.

+ Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại Tường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

- Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

3. Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường Trung học phổ thông Trung Phú, Trường Trung học phổ thông Củ Chi, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi:

- Tổ chức thi chung trong các ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2014.

- Trường Trung học phổ thông Trung Phú, Trường Trung học phổ thông Củ Chi ưu tiên nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu ưu tiên nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hóc Môn và quận 12.

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân ưu tiên nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức.

- Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi ưu tiên nhận hồ sơ dự thi của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn Quận 6, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

- Nếu không trúng tuyển vào các lớp chuyên, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

4. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Anh:

- Khuyến khích các trường trung học phổ thông có điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất mở lớp 10 tăng cường tiếng Anh.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Anh được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với các yêu cầu sau:

+ Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Anh trở lên.

+ Tốt nghiệp trung học cơ sở loại Khá, Giỏi.

5. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Trung:

- Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải và Trường Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Trung.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Trung được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Trung trở lên.

6. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1):

- Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Trưng Vương và Trường Trung học phổ thông Marie Curie tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật Ngoại ngữ 1.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và đã học trung học cơ sở tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 hoặc Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1.

7. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2):

- Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2).

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

8. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường Tiếng Pháp:

a) Tuyển sinh vào lớp 10 chương trình dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (FIEF):

- Sau khi xét tốt nghiệp trung học cơ sở học sinh các lớp trung học cơ sở FIEF phải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi hết cấp trung học cơ sở FIEF theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi hết cấp trung học cơ sở FIEF, học sinh sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 3 trường theo thứ tự điểm tuyển: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trung học phổ thông Marie Curie.

- Cách tính điểm tuyển như sau:

Điểm tuyển = (Điểm trung bình tuyển sinh lớp 10) x 2 + Điểm trung bình thi hết cấp trung học cơ sở FIEF (trong đó điểm trung bình tuyển sinh 10 có tính đến điểm ưu tiên khuyến khích theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

b) Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp:

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trường Trung học phổ thông Marie Curie tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Pháp.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Pháp được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2):

- Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu tuyển sinh lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2).

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

9. Tuyển sinh vào Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định:

- Gồm các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông, quần vợt, bơi lội.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Tốt nghiệp trung học cơ sở và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10.

+ Đạt giải thể dục thể thao cấp quận, cấp Thành phố, hội khỏe Phù đổng.

- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ ngày 26 tháng 5 năm 2014 đến ngày 21 tháng 6 năm 2014 (theo hướng dẫn của trường).

- Được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của các tỉnh khác nếu có đủ điều kiện theo quy định.

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năng khiếu thể dục thể thao, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển. Ưu tiên xét tuyển đối với học sinh chuyên đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định.

10. Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc:

- Điều kiện tuyển sinh:

+ Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt loại Khá, Giỏi và có đủ trình độ tiếng Anh để theo học;

- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 9 năm 2014 (theo hướng dẫn của trường).

11. Tuyển sinh vào trung cấp chuyên nghiệp - Hệ sau trung học cơ sở:

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký xét tuyển vào học tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Căn cứ xét tuyển:

+ Điểm tốt nghiệp trung học cơ sở;

+ Điểm tổng kết các môn học 4 năm trung học cơ sở;

+ Điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp trung học cơ sở.

- Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường theo các đợt tuyển sinh trong năm do trường quy định.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Triển khai kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và phổ biến đến Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng trường có tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp để có kế hoạch thực hiện.

- Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh của các quận, huyện và các trường, tổ chức tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên, chương trình tăng cường ngoại ngữ. Thành lập Hội đồng tuyển sinh ở các trường trung học phổ thông để thực hiện công tác tuyển sinh.

- Chỉ đạo các trường trung học phổ thông xây dựng kế hoạch tuyển sinh, giới thiệu và tạo điều kiện để phụ huynh học sinh và học sinh tìm hiểu về trường trước khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh và phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

- Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, an toàn và chính xác.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Xây dựng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015 trên địa bàn.

- Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh của quận, huyện và chỉ đạo thành lập Hội đồng tuyển sinh trường để thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2014
Ngày hiệu lực07/01/2014
Ngày công báo15/02/2014
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/QĐ-UBND huy động trẻ đến trường tuyển sinh lớp đầu cấp 2014 -2015 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/QĐ-UBND huy động trẻ đến trường tuyển sinh lớp đầu cấp 2014 -2015 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành07/01/2014
        Ngày hiệu lực07/01/2014
        Ngày công báo15/02/2014
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 74/QĐ-UBND huy động trẻ đến trường tuyển sinh lớp đầu cấp 2014 -2015 Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/QĐ-UBND huy động trẻ đến trường tuyển sinh lớp đầu cấp 2014 -2015 Hồ Chí Minh

            • 07/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực