Quyết định 740/QĐ-SGTVT

Quyết định 740/QĐ-SGTVT năm 2016 về Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử và hoạt động của Ban Biên tập Sở Giao thông vận tải Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 740/QĐ-SGTVT hoạt động trang thông tin điện tử ban biên tập Sở Giao thông Bình Định 2016


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/QĐ-SGTVT

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định s 40/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Bình Định;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử và hoạt động của Ban Biên tập Sở Giao thông vận tải Bình Định.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 310/QĐ-SGTVT ngày 21/02/2013 của Giám đốc Sở GTVT Bình Định và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng, các Giám đốc đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở TT&TT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP Sở.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tự Công Hoàng

 

QUY CH

HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số
740/QĐ-SGTVT ngày 20/4/2016 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

1. Trang thông tin điện tử (viết tắt là Website) Sở Giao thông vận tải được xây dựng nhằm mục đích cung cấp và trao đi thông tin cho các tchức, công dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính sách của tỉnh, của Ngành trong lĩnh vực giao thông, vận tải.

2. Ban Biên tập là bộ phận thường trực quản lý vận hành Website, có trách nhiệm thu thập, xử lý và biên tập thông tin (bao gồm bài viết, tin, tranh, ảnh) trước khi xuất bản lên website của Sở.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc tổ chức, quản lý hoạt động Website Sở Giao thông vận tải; quy định cơ cấu tchức và hoạt động của Ban biên tập Website và trách nhiệm viết bài, tin, trả lời hỏi, đáp thuộc trách nhiệm, lĩnh vực phân công công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các phòng, các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở giao thông vận tải quản lý, kcả công dân khi tham gia cập nhật, trao đổi, khai thác, sử dụng Website Sở Giao thông vn tải.

Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE

Điều 3. Thiết lập và vận hành

1. Website Sở Giao thông vận tải có tên miền: http://sgtvt.binhdinh.gov.vn.

2. Nội dung Website gồm các mục chính: Trang chủ; Giới thiệu; Tin tức - Sự kiện; Thủ tục hành chính; Văn bản; Quy hoạch - Kế hoạch; Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Hỏi đáp.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý, sử dụng

1. Website Sở Giao thông vận tải là một phần dữ liệu trên internet; đặt tại Trung tâm Hạ tng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ có các thành viên trong Ban Biên tập có mật khu để truy cập và biên tập thông tin. Quản trị mạng có trách nhiệm phối hp với Ban Biên tập trong vấn đề bảo mật và xử lý thông tin trên Website.

3. Website Sở Giao thông vận tải được thiết lập và điều hành bởi Ban Biên tập. Ban Biên tập chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Sở trong quá trình hoạt động.

Điều 5. Nội dung tin, bài của Website

1. Giới thiệu chung về cơ cu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý, hoạt động của Sở Giao thông vận tải và là những thông tin chính thống, công khai, có nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định của pháp luật,

3. Các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến, các biểu mẫu điện tử khi thực hiện các dịch vụ công hành chính trên môi trường mạng.

4. Thông tin nổi bật về các hoạt động của Sở Giao thông vận tải và Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Sở.

5. Trả lời, giải đáp thắc mắc, góp ý, phản ánh của tchức và công dân.

6. Lịch công tác và lịch sát hạch lái xe của Sở.

7. Các thông tin khác phù hợp với quy định của Luật Công nghệ thông tin.

Ban Biên tập và công chức, viên chức, người lao động đưa tin chịu trách nhiệm về những thông tin của mình trước Giám đốc Sở về tính chính xác, trung thực của thông tin trên Website.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Điều 6. Ban Biên tập Website

1. Ban Biên tập Website được thành lập theo Quyết định của Giám đc Sở. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban Biên tập có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin của website và thực hiện biên tập, duyệt tin, xác thực tin và cập nhật xuất bản tin lên Website. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung, chất lượng của website.

Điều 7. Trách nhiệm các thành viên Ban Biên tập

- Trưởng ban Ban Biên tập là người điều hành, quyết định tin, bài được đăng tải và nội dung hoạt động của Website, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở vhoạt động của website. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra các thành viên Ban Biên tập.

- Phó Trưng ban là người giúp Trưởng ban trong công tác biên tập, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công phụ trách. Khi trưởng ban vắng mặt hoặc theo sự phân công Phó Trưởng ban được thay mặt Trưng ban điều hành các hoạt động của Ban Biên tập.

- Thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các thông tin, bài viết, tin, trả lời hỏi, đáp đồng thời kiểm tra sự chính xác và tính trung thực của thông tin trước khi trình Trưởng ban Ban Biên tập xét duyệt.

- Quản trị Website có trách nhiệm duy trì hoạt động thông suốt, liên tục. Thường xuyên cập nhật các thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành đưa lên Website sau khi được Trưởng ban Ban Biên tập duyệt, đồng thời lưu trữ bản chính theo quy định. Có trách nhiệm quản lý kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa khi có sự cố xảy ra với Website của Sở; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với Website của Sở; lập dự toán kinh phí cho việc quản lý, xây dựng và phát triển website của Sở để trình Giám đốc Sphê duyệt và tchức thực hiện.

Điều 8. Chế độ họp

Ban Biên tập họp định kỳ 6 tháng một lần để rút kinh nghiệm, đánh giá hoạt động của Website. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban Ban Biên tập có th tchức họp đột xut.

Điu 9. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập Website được bố trí từ nguồn kinh phí tự chủ do ngân sách tỉnh cấp hàng năm đchi hoạt động thường xuyên của Sở.

2. Chế độ nhuận bút, thù lao khi cung cấp thông tin lên Website được thực hiện dựa trên các quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính ph, Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý và sdụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Bình Định (chi tiết quy định mức thù lao, nhuận bút theo Phụ lục kèm theo Quy định này).

3. Chế độ nhuận bút được thanh toán mỗi quý một lần, chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu quý sau.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10.Trách nhiệm của các Trưng phòng, các Giám đốc đơn vị trực thuộc S

Đôn đốc, nhắc nhở, công chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn vị mình tham gia viết tin, bài về lĩnh vực phụ trách nhằm đảm bảo cho nội dung chuyên mục phong phú, thiết thực đáp ứng được yêu cầu ca hoạt động cơ quan Sở.

Điều 11. Trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động

Cung cấp đầy đủ những thông tin, tư liệu, viết bài, trả lời hỏi, đáp về lĩnh vực mình phụ trách, ngay tại thời điểm diễn ra sự việc hoặc chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày diễn ra sự việc hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban Biên tập. Cụ thể:

- Công chức Văn phòng Sở cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực ngành; về công tác tchức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, báo cáo các hoạt động mang tính chất chung trong toàn Sở.

- Công chức Thanh tra Sở cung cấp các thông tin về thanh tra, kim tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Công chức phòng Kế hoạch - Tài chính cung cấp các thông tin về công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng giao thông, vận tải.

- Công chức phòng Quản lý vận tải cung cấp các thông tin v cơ chế, chính sách, quy định của Nhà nước, các thông tin về hoạt động trên các lĩnh vực quản lý vận tải, quản lý phương tiện GTVT, quản lý đào tạo và sát hạch cp giy phép lái xe.

- Công chức phòng Quản lý giao thông cung cấp các thông tin vquản lý, xây dựng hệ thng giao thông của ngành Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải.

- Công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị mình.

Điều 12. Chỉ tiêu số lượng tin, bài

1. Phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải có ít nhất 01 tin hoặc 1 bài/tháng

2. Chỉ tiêu số lượng tin, bài là một trong những tiêu chí đánh giá công chức, xét thi đua - khen thưởng của cá nhân, tập th.

Riêng viên chức và người lao động khuyến khích viết và đăng bài.

Điều 13. Quy trình đăng tải thông tin lên website

1. Các thông tin, bài viết, tin, trả lời hỏi, đáp gửi đăng tải lên Website phải đánh vi tính, gửi qua email ([email protected]) hoặc bằng văn bn cho Quản trị mạng. Quản trị mạng có trách nhiệm tng hợp trình Trưởng ban Ban Biên tập xét duyệt trước khi xuất bản tin.

2. Tin bài phải có tên, địa chỉ của người viết, tin bài sưu tầm phải nêu rõ tài liệu tham khảo hoặc nguồn gốc xuất xứ và tên, địa chỉ người sưu tm.

3. Ưu tiên đăng các tin, bài của công chức, viên chức của các phòng, đơn vị được giao phụ trách về từng lĩnh vực công tác.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Ban Biên tập Website, công chức, viên chức và người lao động Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Cá nhân, phòng, đơn vị nào thực hiện tốt, có sáng kiến và đóng góp tích cực vào hoạt động của Website sẽ được xem xét khen thưởng vào dịp tng kết cuối năm.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, công chức, viên chức báo cáo về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) để sửa đi, b sung cho phù hp với tình hình thực tế./.

 

PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT VIẾT TIN, BÀI ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-SGTVT ngày 20/4/2016 của Sở Giao thông vận tải Bình Định)

1. Mức chi nhuận bút:

STT

Thể loại

Đơn vị tính

Hệ số

1

Tin thi sự, hoạt động chỉ đạo điu hành

Tin

1

Tranh, ảnh chụp kèm theo bản tin

nh

0,4

2

Tin sưu tm, biên tập lại (kcả hình ảnh)

Tin

0,2

nh sưu tm

Ảnh

0,2

3

Tin dn ngun từ văn bản, tin trả lời bạn đọc

Tin

0,3

4

Tin tiếng nước ngoài

Tin

3

5

Tin bài dịch thuật (tiếng Việt - tiếng nước ngoài; tiếng nước ngoài - tiếng Việt)

Tin

2

6

Bài phỏng vn, ký sự, văn học

Bài

4

7(*)

Bài viết chính luận, bài nghiên cứu

Bài

5

8

nh chụp

Ảnh

0,7

9

Sưu tm, biên tập lại video clip

Clip

2

(*) Đối với bài nghiên cứu chỉ được thanh toán cho những bài đã được hội đồng khoa học cấp Sở trở lên thẩm định và được đăng trên Cổng thông tin điện tử.

(Giá trị một đơn vị hệ số nêu trên bằng 10% mức tiền lương tối thiểu )

2. Mức thù lao hàng quý Ban biên tập:

Mức thù lao hàng quý cho Ban biên tập bng 20% trên tổng nhuận bút cho tin, bài trong quý trên Trang thông tin điện tử của đơn vị đã được lãnh đạo duyệt.

3. Quy định về đơn vị độ dài tin, bài:

- Một tin: được tính từ xấp xỉ 250 từ (½ trang A4).

- Một bài: có số từ trên 500 từ (1 trang A4).

- Một Video clip: có độ dài ti thiu từ 3 - 5 phút.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 740/QĐ-SGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu740/QĐ-SGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 740/QĐ-SGTVT

Lược đồ Quyết định 740/QĐ-SGTVT hoạt động trang thông tin điện tử ban biên tập Sở Giao thông Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 740/QĐ-SGTVT hoạt động trang thông tin điện tử ban biên tập Sở Giao thông Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu740/QĐ-SGTVT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tự Công Hoàng
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 740/QĐ-SGTVT hoạt động trang thông tin điện tử ban biên tập Sở Giao thông Bình Định 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 740/QĐ-SGTVT hoạt động trang thông tin điện tử ban biên tập Sở Giao thông Bình Định 2016

         • 20/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực