Quyết định 740/QĐ-UBND

Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2019 về công nhận Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn và phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 740/QĐ-UBND 2019 phê duyệt sản phẩm nông nghiệp chủ lực Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN VÀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gn với ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận bộ tiêu chí đánh giá và phê duyệt 12 sản phẩm đặc thù tnh giai đoạn 2018-2020 và sản phẩm tiềm năng hướng đến sản phẩm đặc thù;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1058/SNNPTNT-KHCN ngày 10/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhn Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn và phê duyệt danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận, làm căn cứ để xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, cụ thể:

1. Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn sản phẩm nông nghiệp ch lực tỉnh Ninh Thuận, gm 6 tiêu chí, chia theo 03 nhóm:

a) Nhóm tiêu chí về kinh tế (03 tiêu chí) gồm: (1) Quy mô sản xuất, giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sn phẩm nông nghiệp của tnh. (2) Có lợi thế về sản xuất, lợi thế về cạnh tranh trên thị trường, khả năng mang lại giá trị gia tăng cao. (3) Có tiềm năng phát triển, phù hợp với định hướng qui hoạch phát triển sản xuất của ngành đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

b) Tiêu chí về xã hội (02 tiêu chí) gồm: (1) Có nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia. (2) Có khả năng thu hút đầu tư liên kết sản xuất để hình thành chui giá trị sản phẩm, thu hút lực lượng lao động, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo.

c) Tiêu chí về môi trường (01 tiêu chí): An toàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thun (06 sản phm), bao gồm:

- Cây ăn quả: Nho, Táo;

- Rau, củ quả: Măng tây xanh;

- Chăn nuôi: Cừu, Dê;

- Thủy sản: Tôm giống (tôm Sú và tôm Thẻ chân trắng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thưng trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, Khối NCTH;
- Lưu: VT
, QMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 740/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu740/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2019
Ngày hiệu lực09/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 740/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 740/QĐ-UBND 2019 phê duyệt sản phẩm nông nghiệp chủ lực Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 740/QĐ-UBND 2019 phê duyệt sản phẩm nông nghiệp chủ lực Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu740/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrần Quốc Nam
        Ngày ban hành09/05/2019
        Ngày hiệu lực09/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 740/QĐ-UBND 2019 phê duyệt sản phẩm nông nghiệp chủ lực Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 740/QĐ-UBND 2019 phê duyệt sản phẩm nông nghiệp chủ lực Ninh Thuận

            • 09/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực