Quyết định 742/QĐ-UBND

Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2012 Quy định thi đua xây dựng nông thôn mới


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 742/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG THI ĐUA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 640/TTr-SNV ngày 07 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Hải Hầu

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG THI ĐUA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu thi đua

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Yêu cầu thi đua

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; các cấp, các ngành căn cứ nội dung thi đua theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện phong trào thi đua này.

Điều 3. Đối tượng thi đua

- Các huyện, thị xã, xã trong toàn tỉnh;

- Cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp;

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân.

Chương II

TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 4. Tiêu chuẩn tặng thưởng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Đối với cấp huyện, thị:

a) Các huyện đang thụ hưởng chính sách của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: Có từ 40% số xã trở lên (trong toàn huyện) đạt được từ 10/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên quy định tại Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

b) Các huyện không thuộc đối tượng của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: Có từ 60% số xã trở lên (trong toàn huyện) đạt được từ 10/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên quy định tại Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

2. Đối với cấp xã:

a) Các xã đang thụ hưởng chính sách của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: Đạt được từ 15/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên quy định tại Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

b) Các xã không thuộc đối tượng của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: Đạt được từ 19/19 tiêu chí nông thôn mới quy định tại Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Điều 5. Tiêu chuẩn tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đối với tập thể:

a) Đối với các huyện đang thụ hưởng chính sách của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: Có từ 30% số xã trở lên (trong toàn huyện) đạt được từ 10/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên quy định tại Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

b) Đối với các huyện không thuộc đối tượng của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: Có từ 50% số xã trở lên (trong toàn huyện) đạt được từ 10/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên quy định tại Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

c) Các xã đang thụ hưởng chính sách của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: Đạt được từ 12/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên quy định tại Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

d) Các xã không thuộc đối tượng của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: Đạt được từ 15/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên quy định tại Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

e) Các sở, ngành, doanh nghiệp: Có những biện pháp, giải pháp tích cực và đạt hiệu quả hoặc có những đóng góp trực tiếp, thiết thực trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới".

2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân: Những cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp trực tiếp vào phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Số lượng khen thưởng

1. Danh hiệu ''Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh'':

- Các huyện đang thụ hưởng chính sách của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: 01 cờ.

- Các huyện còn lại: 02 cờ.

- Cấp xã: Mỗi huyện, thị xã không quá 01 cờ.

2. Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Mỗi huyện, thị lựa chọn không quá 10% xã trên tổng số xã trong toàn huyện, thị đề nghị khen thưởng.

- Các sở, ngành, doanh nghiệp căn cứ thành tích cụ thể đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen.

- Đối với cá nhân: Mỗi huyện không quá 05 cá nhân; mỗi đơn vị không quá 02 cá nhân.

Điều 7. Quy trình xét khen thưởng

1. Kết thúc giai đoạn 1 (2011 - 2015) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các xã tiến hành tổng kết giai đoạn, đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới để làm cơ sở triển khai tiếp giai đoạn 2 (2016 - 2020).

2. Căn cứ kết quả đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp huyện họp xét, bình chọn, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ) .

Điều 8. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng

Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng bao gồm:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, thị; các Sở, ngành;

b) Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của huyện, thị, sở, ngành;

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân theo các nội dung quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quyết định (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và cấp trình khen).

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thi đua tại quy định này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 742/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 742/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/06/2012
Ngày hiệu lực 14/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 742/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2012 Quy định thi đua xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2012 Quy định thi đua xây dựng nông thôn mới
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 742/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Lý Hải Hầu
Ngày ban hành 14/06/2012
Ngày hiệu lực 14/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2012 Quy định thi đua xây dựng nông thôn mới

Lịch sử hiệu lực Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2012 Quy định thi đua xây dựng nông thôn mới

  • 14/06/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/06/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực