Quyết định 742/QĐ-UBND

Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2007 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển đến năm 2020 tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 742/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA X) VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN ĐẾN NĂM 2020 TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 16-CTr/TU ngày 20/8/2007 của Tỉnh ủy Bình Định về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá X) về Chiến lược biển đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về Chiến lược biển đến năm 2020 với các nội dung chính sau đây:

I. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch

1. Mục đích

Nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành và có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Bình Định thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá X) về Chiến lược biển đến năm 2020.

2. Yêu cầu

Kế hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi cao, phát triển nhanh kinh tế biển và vùng ven biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng vùng ven biển thành vùng kinh tế động lực, thúc đẩy các vùng khác trong tỉnh phát triển với tốc độ nhanh. Phân công cụ thể cơ quan chủ trì thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ các cấp, các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.

II. Nội dung kế hoạch hành động

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục sâu rộng, có hệ thống nhằm nâng cao nhận thức của tất cả các cấp, các ngành và trong nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế vùng biển và ven biển trong chiến lược phát triển kinh tế cũng như những quan điển, tư duy mới về phát triển kinh tế biển.

2. Phối hợp với cơ quan chức năng của Trung ương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên - môi trường biển, về điều kiện tự nhiên và tài nguyên khoáng sản vùng biển và ven biển trên địa bàn tỉnh, tránh các điều tra cơ bản chung chung, thiếu cụ thể không thực sự có ý nghĩa cho phát triển kinh tế biển. Phối hợp với các đơn vị có khả năng tổ chức thăm dò tài nguyên theo tiến độ phù hợp cho từng giai đoạn phát triển kinh tế biển. Trước mắt tập trung vào dải ven biển đến độ sâu 30 mét; sau đó xây dựng các chương trình điều tra nghiên cứu tổng hợp biển, đặc biệt cho vùng biển sâu và khoáng sản dưới đáy biển.

3. Tiến hành công tác quy hoạch những ngành, lĩnh vực có liên quan đến biển chưa được quy hoạch đồng thời rà soát, điều chỉnh bổ sung những quy hoạch kinh tế biển tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn bộ nền kinh tế của tỉnh; quan tâm phát triển mạnh những cơ sở công nghiệp chế biến các sản phẩm từ biển, hạn chế tối đa xuất khẩu sản phẩm thô. Phối hợp với Trung ương triển khai công tác quy hoạch biển và ven biển các tỉnh duyên hải Miền Trung. Tiến hành quy hoạch hệ thống đô thị ven biển có khả năng đột phá, phát triển định hướng ra biển như Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hương, Đề Gi, Cát Tiến, Gò Bồi và quản lý tốt quy hoạch nhằm bảo đảm phát triển hài hoà, bền vững và đúng định hướng.

4. Cụ thể hoá các chính sách hiện hành của Trung ương về xây dựng nông thôn ven biển, đảo trên các mặt dân trí, dân sinh; đặc biệt là chính sách đối với người dân vừa làm nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo, vừa phối hợp và đảm bảo hậu cần vững chắc cho các lực lượng vũ trang bảo vệ, kiểm soát trên biển. Khuyến khích mạnh mẽ các hình thức đầu tư phát triển kinh tế biển nhất là các công trình sản xuất công nghiệp, du lịch, thuỷ sản, hàng hải và và các công trình kết cấu hạ tầng lớn như cảng Nhơn Hội, nâng cấp và mở rộng đường ven biển, các khu đô thị ven biển và các đô thị mới như Nhơn Hội, Bắc Hà Thanh… với mọi hình thức đầu tư.

5. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh về đào tạo nhân lực dựa vào quy hoạch từng ngành, từng lĩnh vực thuộc kinh tế biển và vùng ven biển như cán bộ nghiên cứu khoa học, công nghệ biển; cán bộ quản lý các chuyên gia và đội ngũ lao động được đào tạo chuyên sâu về các nghề như: hàng hải (vận tải biển, đóng tàu biển, cảng biển); lọc hoá dầu; đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản; du lịch biển v.v… cho tất cả các thành phần kinh tế. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực biển để Trường Đại học Quy Nhơn và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh có kế hoạch nhanh chóng tiến hành đào tạo và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các khu vực trọng điểm về kinh tế biển và vùng ven biển thuộc tỉnh; rà soát, bổ sung hệ thống các cơ sở đào tạo các ngành nghề về biển. Khuyến khích việc hình thành ngành học phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội biển và vùng biển trong Trường Đại học Quy Nhơn, Đại học Quang Trung, ngành nghề về biển trong Trường Cao đẳng, Trung học Kinh tế - Kỹ thuật và các cơ sở dạy nghề khác.

Cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện kế hoạch hành động như phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Tổ chức học tập, quán triệt chủ trương của Trung ương, của tỉnh về biển một cách sau rộng, có hệ thống trong cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân nhằm nâng cao và tạo ra sự chuyển biến thực sự trong ý thức của tất cả các cấp, các ngành và trong nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, về tư duy mới phát triển kinh tế biển.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch tại Điều 1 nêu trên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện bằng các đề án, dự án cụ thể để triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình hành động định kỳ hàng năm; tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt mục tiêu của chương trình đã đề ra.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của địa phương, đơn vị mình bằng các đề án, dự án cụ thể và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu trên theo tiến độ thời gian đã được quy định; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch chương trình hành động theo từng quý, năm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển triển khai kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA X) VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 02/11/2007 của UBND tỉnh)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Cấp Quyết định

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức nghiên cứu quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định về Chiến lược biển đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

BCH QS tỉnh, Công an tỉnh, NN&PTNT, Thủy sản, các đơn vị có liên quan

 

2007 - 2008

2

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội

BQL Khu Kinh tế Nhơn Hội

Sở KH&ĐT, GTVT, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2007 - 2015

3

Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội

BQL KKT Nhơn Hội

Sở KH&ĐT, Công nghiệp

UBND tỉnh

2007 - 2015

4

Xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn các huyện, thành phố ven biển

Sở Tmại, UBND các huyện, TP ven biển

Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2015

5

Xây dựng và kinh doanh hệ thống kho trung chuyển, kho ngoại quan tại thành phố Quy Nhơn

Sở Tmại, BQL KKT Nhơn Hội

Các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2010

6

Đầu tư xây dựng hệ thống cảng trên địa bàn tỉnh (Cảng Nước sâu Nhơn Hội, Đề Gi, Tam Quan, Nâng cấp cảng Quy Nhơn, Thị Nại ...)

Sở GTVT, BQL KKT Nhơn Hội

Sở KH&ĐT, các đơn vị có liên quan ở TW và tỉnh

UBND tỉnh, Bộ GTVT

2007 - 2020

7

Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ ven biển

Sở GTVT

UBND các huyện, TP ven biển, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2020

8

Phát triển hệ thống cung cấp nước sinh hoạt các huyện,TP ven biển.

Sở NN&PTNT, UBND các huyện, TP

Sở KH&ĐT, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2007 - 2010

9

Đầu tư hệ thống cấp nước NTTS. hậu cần nghề cá, khu neo đậu trú bão để phục vụ sản suất thuỷ, hải sản tại các huyện, TP ven biển

Sở Thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, TP ven biển, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2007 - 2012

10

Xây dựng đội tàu khai thác hải sản

Sở Thủy sản

UBND các huyện, TP ven biển, Các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2015

11

Phát triển công nghiệp đóng tàu

Sở Công nghiệp

Các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, TP ven biển

UBND tỉnh

2007 - 2020

12

Quy hoạch xây dựng các trung tâm phát triển hướng ra biển (Tam Quan Bắc, Tam Quan nam, Hoài Hương, Mỹ Đức, Đề Gi, Cát Tiến, Gò Bồi, Mỹ An...)

Sở Xây dựng

UBND các huyện, TP ven biển, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2010

13

Triển khai công tác quy hoạch biển và ven biển các tỉnh duyên hải Miền Trung

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2010

14

Quy hoạch những ngành, lĩnh vực liên quan đến biển chưa làm quy hoạch; rà soát, điều chỉnh bổ sung những quy hoạch đã có liên quan đến biển

Các Sở, ngành

UBND các huyện, TP ven biển, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2009

15

Đo đạc, lập bản đồ vùng ven biển, vùng bờ biển

Sở TN&MT

UBND các huyện, TP

UBND tỉnh

2008 - 2010

16

Điều tra tài nguyên và hiện trạng môi trường vùng ven biển

Sở TN&MT

Sở Khoa học - Công nghệ, Thủy sản, các đơn vị, địa phương có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2010

17

Kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường biển, kiểm soát việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, hoạt động dịch vụ…

Sở TN&MT

BQL KKT Nhơn Hội, BQL các Khu Công nghiệp, UBND các huyện, TP ven biển, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2010

18

Xây dựng hệ thống quan trắc định kỳ môi trường biển

Sở TN&MT

Sở TS, UBND các huyện, TP ven biển, các đơn vị, địa phương liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2015

19

Xây dựng kế hoạch và triển khai trồng rừng ven biển

Sở NN&PTNT

BQL KKT Nhơn Hội, UBND các huyện, thành phố ven biển, các đơn vị liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2020

20

Xây dựng hệ thống thông tin, quan sát biển và hệ thống nghiên cứu và dự báo về biển trên địa bàn tỉnh để cứu hộ, cứu nạn và cảnh báo thiên tai

Sở Bưu chính Viễn thông

Sở Thủy sản, BCH BĐBP, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2009

21

Xây dựng hệ thống cứu hộ cứu nạn và cảnh báo thiên tai

Sở Thủy sản

Các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2012

22

Đầu tư phát triển du lịch các tuyến, các khu, cụm, điểm du lịch biển và ven biển, phát triển các sản phẩm du lịch…

Sở Du lịch

Sở Văn hoá -Thông tin, KH&ĐT, UBND các huyện, TP ven biển, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2020

23

Điều tra cơ bản và phát triển khoa học - công nghệ biển để ứng dụng vào thực tế.

Sở KHCN

Sở NN&PTNT, Thuỷ sản, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2010

24

Phát triển xã đảo Nhơn Châu, kết hợp phát triển kinh tế với giữ vững quốc phòng an ninh

UBND TP Quy Nhơn

BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2010

25

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển đối với sự nghiệp xây dựng kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh

Công an tỉnh

Sở KH&ĐT, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, các đơn vị có liên quan

UBND tỉnh

2008 - 2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 742/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu742/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2007
Ngày hiệu lực02/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 742/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 742/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 742/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển đến năm 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu742/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành02/11/2007
        Ngày hiệu lực02/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 742/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển đến năm 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 742/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển đến năm 2020

            • 02/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực