Quyết định 744/QĐ-UBND

Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2010 thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án di dời nhà trên sông, kênh, rạch đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh từ nay đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2010 di dời nhà trên sông đảm bảo vệ sinh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 19 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DI DỜI NHÀ TRÊN SÔNG, KÊNH, RẠCH ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án di dời nhà trên sông, kênh, rạch đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 26/TTr-STNMT ngày 02 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án di dời nhà trên sông, kênh, rạch đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020 bao gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban.

2. Ông Cao Văn Be, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng Ban.

3. Bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

4. Ông Vũ Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên.

5. Ông Trần Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên.

6. Ông Đoàn Ngọc Phả, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.

7. Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên.

8. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Thành viên.

9. Ông Cao Quang Liêm, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình An Giang - Thành viên.

10. Ông Lê Văn Khuyên, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh An Giang - Thành viên.

11. Ông Nguyễn Thanh Oai, Phó Giám đốc Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 13 - Thành viên.

12. Ông Lê Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang - Thành viên.

13. Ông Lê Minh On, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Thành viên;

14. Ông Lê Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh An Giang - Thành viên.

15. Bà Trần Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang - Thành viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án di dời nhà trên sông, kênh, rạch đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020.

Thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của từng thành viên Ban chỉ đạo do cơ quan chịu trách nhiệm chi theo chế độ hiện hành.

Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Ngân hành chính sách xã hội Chi nhánh An Giang, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 13, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: TN&MT, KH&ĐT, XD, TC, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, GTVT;
- Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh AG;
- Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 13;
- Đài Phát thanh Truyền hình AG;
- Các ông (bà) có tên tại Điều 1;
- Phòng: KT, TH, XDCB, NC, VHXH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Biên Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 744/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu744/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2010
Ngày hiệu lực19/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 744/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2010 di dời nhà trên sông đảm bảo vệ sinh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2010 di dời nhà trên sông đảm bảo vệ sinh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu744/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhạm Biên Cương
        Ngày ban hành19/04/2010
        Ngày hiệu lực19/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2010 di dời nhà trên sông đảm bảo vệ sinh An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2010 di dời nhà trên sông đảm bảo vệ sinh An Giang

            • 19/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực